Andrej Sýkora, Marián Šanta


Základy biofyzikyISBN 978-80-8068-620-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  

  

3

7
1.1  
Termodynamický systém
7
1.2  
Prvá termodynamická veta
8
1.3  
Druhá termodynamická veta
9
1.4  
Molekulová biofyzika
10
1.5  
Skupenské stavy látky
10
1.6  
Disperzné systémy
12
1.7  
Koligatívne vlastnosti roztokov
12
1.8  
Povrchové javy
14
  
Vzorce
15
  
Kontrolné otázky
16

17
2.1  
Štruktúra a funkcia bunky
17
2.2  
Cytoplazma a jej chemické zloženie
19
2.3  
Štruktúra a funkcia vody v cytoplazme
19
2.4  
Vlastnosti cytoplazmy a jej štruktúra
20
2.5  
Funkcia bunkovej membrány
21
2.6  
Štruktúra bunkovej membrány
21
2.7  
Transport cez bunkovú membránu
23
2.8  
Pasívny transport
24
2.9  
Aktívny transport
26
2.10  
Membránový potenciál
27
2.11  
Pokojový membránový potenciál
27
2.12  
Akčný potenciál
28
2.13  
Šírenie akčného potenciálu
29
2.14  
Mechanizmus lokálnych prúdov
29
2.15  
Mechanizmus skokom
29
2.16  
Synaptický prenos
30
  
Vzorce
31
  
Kontrolné otázky
32

33
3.1  
Biomechanika kostí
33
3.2  
Biomechanika svalovej kontrakcie
34
3.3  
Biofyzika krvného obehu
35
3.4  
Práca srdca
35
3.5  
Prúdenie krvi
36
3.6  
Biofyzika dýchania
37
3.7  
Fyzikálne zákony dýchania
38
3.8  
Mechanika dýchania a dychové objemy
38
3.9  
Vznik ľudského hlasu
39
3.10  
Pasívne a aktívne elektrické vlastnosti tkanív
40
3.11  
Pasívne elektrické vlastnosti
40
3.12  
Aktívne elektrické vlastnosti
41
3.13  
Elektrokardiografia
41
3.14  
Elektroencefalografia
42
3.15  
Magnetické signály tkanív
43
  
Vzorce
44
  
Kontrolné otázky
45

46
4.1  
Receptory
46
4.2  
Vzťah podnetu a vnemu
47
4.3  
Vnímanie chuti a čuchu
47
4.4  
Vnímanie zvuku
48
4.5  
Fyzikálne vlastnosti zvuku
48
4.6  
Biofyzikálna funkcia ľudského ucha
50
4.7  
Zrakový analyzátor
53
4.8  
Svetlo
53
4.9  
Oko, jeho štruktúra a funkcia
53
4.10  
Sietnica
55
  
Vzorce
56
  
Kontrolné otázky
57

58
5.1  
Účinky ekologických podnetov na človeka
58
5.2  
Účinky mechanických síl, účinky zemskej gravitácie a zrýchlenia, geobiofyzika
59
5.3  
Účinky podtlaku a pretlaku, barobiofyzika
59
5.4  
Účinky elektrických a magnetických polí
61
5.5  
Účinky jednosmerného elektrického prúdu
61
5.6  
Účinky nízkofrekvenčného prúdu
62
5.7  
Účinky vysokofrekvenčného prúdu
64
5.8  
Úrazy elektrickým prúdom
65
5.9  
Účinky magnetických polí
65
5.10  
Účinky tepla
66
5.11  
Telesná teplota
66
5.12  
Mechanizmus tvorby a prenosu tepla
67
5.13  
Termoterapia
68
5.14  
Účinky počasia a klímy
68
5.15  
Účinky zvuku, ultrazvuku a infrazvuku
69
5.16  
Účinky ultrazvuku
69
5.17  
Účinky neionizujúceho žiarenia
71
5.18  
Účinky infračerveného žiarenia
72
5.19  
Účinky ultrafialového žiarenia
72
5.20  
Účinky mikrovlného žiarenia
73
5.21  
Biologické rytmy
74
  
Kontrolné otázky
75

76
6.1  
Základný zákon rádiaktívnej rozpadu
76
6.2  
Druhy rozpadu
76
6.3  
Druhy ionizujúceho žiarenia
77
6.4  
Zdroje ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí
78
6.5  
Interakcia ionizujúceho žiarenia a prostredia
79
6.6  
Interakcia žiarenia alfa
79
6.7  
Interakcia žiarenia beta
79
3.8  
Interakcia žiarenia gama
80
6.9  
Interakcia neutrónov
81
6.10  
Detekcia a dozimetria ionizujúceho žiarenia
81
6.11  
Biologické účinky ionizujúceho žiarenia
83
6.12  
Ochrana pred ionizijúcim žiarením
83
  
Vzorce
85
  
Kontrolné otázky
87

88

97

102

104
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020