Vladislav Suvák


Sókratés a sokratika I.ISBN 978-80-555-1802-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
4

6

11
2.1  
Sókratés v Aristofanových Oblakoch
17
2.2  
Sókratés v Xenofóntových sókratovských dialógoch
23
2.3  
Aristotelov Sókratés
31
2.4  
Sókratés v Platónových dialógoch
34

43

50

66
5.1  
Sókratés ako babica
66
5.2  
Sókratés ako milovník
70
5.3  
Sókratovská výchova ako terapia
73

76
6.1  
Novotného čítanie Lachéta
77
6.2  
Foucaultovo čítanie Lachéta
85
6.3  
Patočkovo čítanie Lachéta
90
6.4  
Stručné zhrnutie
94

95

96

97

100
  
A. Pramenná a prekladová
100
  
B. Interpretačná
102

  
Orientačné témy seminárov
(Lívia Flachbartová)

117
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020