James Sutherland-Smith


MULTIPLE VISIONS: APPROACHES TO CULTURAL STUDIES

PART 1ISBN 978-80-555-1677-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
5

7
  
Definitions
  
Matthew Arnold and „Culture and Anarchy“

13
  
Franz Boas and Cultural Relativism
  
Max Weber and cultural value
  
Hofstede’s definitions
  
Symbolic Composition
  
Symbolic Patterns
  
Learned Transmission
  
Societal Grounding

21
  
Social Evolutionism
  
Diffusion and Acculturation
  
Functionalism

30
  
Levi-Strauss and Structuralism
  
Marxist Anthropology
  
Historicism

38
  
Symbolic and Interpretive anthropology
  
Ecological Anthropology
  
Cultural Materialism in Anthropology
  
Feminist Anthropology
  
Postmodernism in Anthropology and its Critics

50
  
Friedrich Nietzsche – perspectivism, will-to-power, God is Dead
  
Ludwig Wittgenstein – Language game, family resemblance, private language

56
  
Jean-François Lyotard – incredulity to metanarratives
  
Michel Foucault – Archaeology of knowledge, genealogical approach, hierarchical observation, normalizing judgment and the examination
  
Jean Baudrillard – Sign value, symbolic Exchange, hyperreality
  
Jacques Derrida – deconstruction, différance
  
Richard Rorty – pragmatized culture, liberal ironists, ethnocentrism
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020