Simona Šoltésová


Memetické texty a digitálne médiáISBN 978-80-555-1604-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

7
1.1  
Memetický koncept šírenia informácie
10
1.2  
Mém ako jednotka imitácie
13
1.3  
Memplex a memetické triky
16
1.4  
Vírus a viralita obsahov
18
1.5  
Internetový mém ako vírus
20

24
2.1  
Semiotika miesta – remediácia a úspešné šírenie obsahov
24
2.2  
Remediácia informácie v mediálnom priestore
27
2.3  
Technológia a forma
28
2.4  
Remediácia kultúry do virtuality
29

35
3.1  
Emergentný mém v mediálnom a virtuálnom prostredí
35
3.2  
Úspešný mém a virálny obsah
41
3.3  
Komunikačný produkt
48

58
4.1  
Repost a duplikát – iná forma, rovnaký obsah
58
4.2  
Mutácia a variabilita
61
4.3  
Remix – copy/paste kultúra
62
4.4  
Návod – rovnaká forma, iný obsah
65
4.5  
Preset a presetizácia
68
4.6  
Popkultúra, komunita a presah mému
72

80
5.1  
Prostredie a kód
80
5.2  
Platformy a možnosti replikácie
83
5.3  
Typ návodu
84
5.4  
Dosah a rozšírenie
87
5.5  
Téma a funkcia
88
5.6  
Príklady konkrétnych ustálených žánrov
92

  

95
97
99
101
103
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020