Denisa Šoltésová


RIZIKOVÝ POJEM „CANISTERAPIA“ISBN 978-80-555-1119-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
  
6

10
1.1  
ORGANIZOVANÁ ČINNOSŤ V OBLASTI HUMÁNNO-ANIMÁLNYCH INTERAKCIÍ
12
1.1.1  
International Association of Human-Animal Interaction Organizations – asociácia zastrešujúca organizácie v oblasti humánno-animálnych interakcií
13

19
2.1  
FYZIOLOGICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNE EFEKTY HUMÁNNO-ANIMÁLNYCH INTERAKCIÍ
21
2.2  
HUMÁNNO-ANIMÁLNE INTERAKCIE – VYBRANÉ TEÓRIE
24
2.2.1  
Teória pripútania (John Bowlby)
25
2.2.2  
Teória biofílie (Edward O. Wilson)
26
2.2.3  
Koncepcia sociálnej opory (podľa Glyn Collis a June McNicholas)
27
2.2.4  
Koncepcia „Attentionis Egens“ (Johannes Odendaal)
28

30

35
4.1  
INTERVENCIE A AKTIVITY S ASISTENCIOU PSOV VS. CANISTERAPIA
35
4.2  
INTERVENCIE A AKTIVITY S ASISTENCIOU PSOV V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY
38
4.2.1  
Metodológia a metodika výskumu
39
4.2.2  
Poskytovatelia IAAP – ich demografické a profesné charakteristiky
40
4.2.3  
Zariadenia realizácie IAAP a cieľové skupiny
47
4.2.4  
Procesuálne charakteristiky IAAP na Slovensku
47
4.2.5  
Metodické charakteristiky IAAP na Slovensku
49
4.3  
LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY RELEVANTNÁ K PROBLEMATIKE INTERVENCIÍ A AKTIVÍT S ASISTENCIOU PSOV
50
4.4  
ZHRNUTIE VÝSLEDKOV A ZÁVERY
54

60
5.1  
INTERVENCIE S ASISTENCIOU PSOV AKO SÚČASŤ SOCIOTERAPIE
63
5.1.1  
Terapeutický potenciál intervencií s asistenciou psov
66

  

71
  
73
  
77
81
93
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020