Elena Širá, Miroslava Čverhová


Riadenie podnikateľských rizík v malých a stredných podnikoch v SRISBN 978-80-555-0392-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
  
6

  

8
1.1  
Príčiny vzniku rizík v podnikateľskom prostredí
10
1.2  
Klasifikácia rizika
10
1.3  
Základné stratégie manažmentu rizika
14
1.3.1  
Vybrané stratégie transferu rizika
18
1.3.1.1  
Hedging
18
1.3.1.2  
Lízing
19
1.3.1.3  
Poistenie
21
1.4  
Rozdelenie rizík
23
1.5  
Metódy merania rizika
25
1.6  
Risk management
27
1.6.1  
Skvalitňovanie manažmentu rizika
28
1.7  
Podnik a podnikanie
30

35
2.1  
Návrh modelu riadenia podnikateľských rizík pre MSP
36

40
3.1  
Charakteristika dotazníka
40
3.2  
Riadenie rizík v MSP - zistenia plynúce z dotazníkového prieskumu
40
3.3  
Zhrnutie poznatkov získaných prieskumom a návrh zlepšení
48

50
4.1  
Drevovýroba
51
4.2  
Celulózo-papierenský priemysel
52
4.3  
Nábytkársky priemysel
53
4.4  
Vybrané ukazovatele drevospracujúceho priemyslu
54
4.5  
Analýza konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu
58
4.5.1  
Meranie konkurencieschopnosti odvetvia
60
4.6  
Identifikácia rizík pôsobiacich na drevospracujúci priemysel
65

68
5.1  
Charakteristika spoločnosti STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o., Prešov
68
5.2  
Životný cyklus spoločnosti STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o., Prešov
72
5.3  
SWOT analýza spoločnosti STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o., Prešov
78
5.4  
Hlavné bariéry a riziká rozvoja spoločnosti STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o., Prešov
81
5.5  
Riadenie rizík v spoločnosti STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o., Prešov
85
5.6  
Identifikácia podnikateľských rizík pôsobiacich na STOLÁRSTVO ATYP, s. r. o.
89
5.7  
Aplikácia navrhnutého modelu riadenia podnikateľských rizík v podmienkach spoločnosti STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o.
94

  

97
98
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020