Elena Širá (ed.)


Konkurencieschopnosť a riadenie rizík malých a stredných podnikov v podmienkach SR

Zborník vedeckých prác z riešenia projektu GAMA/10/2ISBN 978-80-555-0348-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024