Edita Šimčíková, Liana Szilagyiová


Praktické úlohy z matematickej oblasti aplikované v materskej školeISBN 978-80-555-1476-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
6
  
7

9
1.1  
Základné pedagogické termíny
9
1.1.1  
Vymedzenie pojmu edukácia
10
1.1.2  
Charakteristika predprimárnej edukácie
13
1.2  
Predprimárna matematická edukácia
16
1.2.1  
Predprimárna matematická edukácia v kurikulárnych dokumentoch
18
1.2.2  
Obsah predprimárnej matematickej edukácie v ŠVP
20
1.3  
Praktické úlohy z matematiky
33
1.3.1  
Charakteristika pojmov „praktický“ a úloha
34
1.3.2  
Vymedzenie termínu praktické úlohy
36
1.3.3  
Praktické úlohy v matematickej edukácii
38

41
2.1  
Praktické úlohy k téme „Hráme sa na pieskovisku“
43
2.2  
Praktické úlohy k téme „Život v našej triede“
51
2.3  
Praktické úlohy k téme „Oslava narodenín“
59
2.4  
Praktické úlohy k téme „Rodinný výlet do ZOO“
67
2.5  
Praktické úlohy k téme „Pečieme koláčiky“
72
2.6  
Praktické úlohy k téme „Darčeky pod stromček“
81

88
3.1  
Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Hráme sa na pieskovisku“
89
3.2  
Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Život v našej triede“
89
3.3  
Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Oslava narodenín“
90
3.4  
Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Rodinný výlet do ZOO“
91
3.5  
Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Pečieme koláčiky“
91
3.6  
Zhrnutie výsledkov z praktických úloh k téme „Darčeky pod stromček“
92
3.7  
Odporúčania pre pedagogickú prax na základe výsledkov z praktických úloh
92

  

94
95
  
100
  
Príloha A
Mapa ZOO
101
  
Príloha B
Suroviny na prípravu cesta
102
  
Príloha C
Návod na skladanie hračky
103
  
Príloha D
Fotodokumentácia z overovania praktických úloh
104
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020