Edita Šimčíková, Jana Kojnoková


Dramatická výchova v matematikeISBN 978-80-555-0760-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
5
6
  
7

8
1.1.1  
Obsah, ciele a funkcie dramatickej výchovy
8
1.1  
Dramatická výchova ako alternatívna pedagogická koncepcia v edukácii
8
1.1.2  
Metódy dramatickej výchovy
14
1.1.3  
Riadenie dramatických činností
20
1.2  
Začlenenie dramatickej výchovy do edukačného procesu
26
1.2.1  
Medzipredmetový vzťah matematiky a dramatickej výchovy
28

30
2.1  
Ciele práce
30
2.2  
Metódy spracovania práce
31
2.3  
Plán realizácie výskumu
32

34
3.1  
Ciele a úlohy výskumu
34
3.2  
Výskumná vzorka
35
3.3  
Metóda výskumu
36
3.4  
Integrované projekty
37
3.5  
Výsledky pozorovania kontrolnej skupiny
82
3.6  
Výsledky výskumu
87

95

  

97
98
101
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020