Michaela Sepešiová


PROFESIJNÉ KOMPETENCIE UČITEĽA CLIL V PRIMÁRNEJ EDUKÁCIIISBN 978-80-555-1198-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5
7
  
8

10
1.1  
Vyučovanie cudzích jazykov v historickom kontexte
10
1.2  
Vývinové špecifiká dieťaťa mladšieho školského veku so zreteľom na cudzie jazyky
13
1.2.1  
Teória okien príležitostí - kritické obdobia pre učenie sa jazykov
14

18
2.1  
Vymedzenie pojmu CLIL
19
2.2  
Filozofické a psycholingvistické východiská CLIL
22
2.3  
CLIL a bilingvizmus
24
2.4  
Ciele CLIL
29
2.4.1  
Výhody a riziká pri implementácii CLIL na primárnom stupni
31
2.4.2  
CLIL a slovenské edukačné prostredie
32

35
3.1  
Profesijné kompetencie učiteľa
35
3.2  
Roly učiteľa v kontexte cudzieho jazyka
38
3.3  
Implementácia metódy CLIL a učiteľ primárneho stupňa
43
3.4  
Kompetencie učiteľa CLIL
48

4  

52
4.1  
Východiská výskumu
52
4.2  
Kvantitatívne zistenia
60
4.2.1  
Východiská pre kvantitatívnu analýzu a interpretáciu
60
4.2.2  
Analýza a interpretácia kvantitatívnych zistení
64
4.3  
Kvalitatívne zistenia
70
4.3.1  
Východiská pre kvalitatívnu analýzu a interpretáciu
70
4.3.2  
Analýza a interpretácia jednotlivých kategórií
78
4.3.3  
Analýza a interpretácia zistení participačného pozorovania
80
4.4  
Zhrnutie a interpretácia výsledkov výskumu
82
4.4.1  
Odporúčania
85

  

87
89
  
103
  
Príloha 1
103
  
Príloha 2
104
  
Príloha 3
107
  
Príloha 4
110
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020