Anna Šenková


Kúpeľníctvo a kúpeľný cestovný ruch na SlovenskuISBN 978-80-555-1919-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
Kúpeľníctvo
6
1.2  
Kúpeľný cestovný ruch
8
1.3  
Kúpeľníctvo a wellness
11

16
2.1  
Obdobie rakúsko-uhorskej monarchie – do roku 1918
16
2.2  
Slovenské kúpeľníctvo v období rokov 1918 – 1939
18
2.3  
Slovenské kúpeľníctvo v období rokov 1939 – 1945
19
2.4  
Slovenské kúpeľníctvo v období rokov 1945 – 1948
20
2.5  
Slovenské kúpeľníctvo v období rokov 1948 – 1989
21
2.6  
Slovenské kúpeľníctvo po roku 1989
23

25
3.1  
Základná kúpeľná legislatíva
26
3.2  
Základná kúpeľná terminológia
29
3.3  
Orgány štátnej správy v oblasti kúpeľníctva
31
3.4  
Kúpeľné miesta a kúpeľné podniky na Slovensku
34
3.5  
Spôsoby úhrady kúpeľnej liečby
37
3.6  
Trendy a perspektívy rozvoja kúpeľníctva na Slovensku
41

47
4.1  
Kúpeľno-liečebné služby
47
4.2  
Ubytovacie služby
50
4.3  
Stravovacie služby
51
4.4  
Kultúrno-spoločenské, športovo-rekreačné a doplnkové služby
52

54
5.1  
Manažment kúpeľného podniku
54
5.2  
Organizačná štruktúra kúpeľného podniku
56
5.3  
Náklady v kúpeľníctve
58
5.4  
Cenotvorba v kúpeľníctve
61
5.5  
Marketingové aktivity kúpeľného podniku
65

69
  
72
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020