Alena Sedláková


VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKAISBN 978-80-555-2084-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6
  
8

12
1.1  
Výtvarný prejav a poetika a východiskové významy
14
1.1.1  
Čo je výtvarným umením?
15
1.1.2  
Výtvarné umenie ako komplexné spektrum
17
1.2  
O filozofii a estetike výtvarného prejavu a poetiky v dimenzii hodnôt
18
1.3  
Nadšenie nad krásou a postoj k filozofii výtvarného prejavu a poetiky
21
1.4  
Vizualizovanie ako problematika vo výtvarnom prejave a jeho poetike
26

31

33
3.1  
Výchova výtvarným umením
33

39

42

46

49

53

56

62

66

67

73

13.1  
Význam detskej kresby ako prostriedku komunikácie

80

85

89

  

93
  
Výskumný problém
93
  
Výskumný cieľ
93
  
Metodika výskumu
93
  
Metódy výskumu
94
  
Hypotézy výskumu
94
  
Priebeh výskumu
94
  
Interpretácia výsledkov
96
  
Závery a odporúčania pre pedagogickú a vedeckú prax
111

  

114

115

  

124

  

139
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020