Alena Sedláková


Arteterapia a svet výtvarných odpovedíISBN 978-80-555-1620-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
6
  
7

8

12

15

18

20

23

24

26

28

32

34

35
12.1  
Expresia a výraz v arteterapii
36

40

41
14.1  
Možnosti využitia arteterapie na rozvoj schopností
42
14.2  
Možnosti využitia arteterapie v emocionálnej oblasti
43
14.3  
Imaginácia v arteterapii
44
14.4  
Sublimácia a emócie v arteterapii
45
14.5  
Kreativita v arteterapii
47

50

52

54

55

57
19.1  
Od mandaly po obraz
74

  

88
89
93
  
96
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020