Alena Sedláková


VÝTVARNÉ UMENIE OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA DOTERAZ A AXIOLOGICKO-POETOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ PRE EDUKÁCIU DETÍ UMELECKOU ILUSTRÁCIOU NA I. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY



ISBN 978-80-555-0859-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

10
  
ÚVOD
10
  
VYMEDZENIE CIEĽOV
13
  
TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU A VYMEDZENIE TÉMOTVORNÝCH POJMOV
14

1  
VÝTVARNÉ UMENIE OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA DOTERAZ

15
1.1  
UMELECKÁ A ESTETICKÁ HODNOTA VO VÝTVARNOM UMENÍ V PRIEREZE OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA DOTERAZ
19
1.2  
V ŠTRUKTÚRACH VÝTVARNÉHO UMENIA OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA
27
1.3  
INTUÍCIA, RACIONALITA, ABSTRAKCIA, ALTERNATÍVA, INTERMEDIALITA
30

2  
VÝTVARNÉ UMENIE OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA DOTERAZ A TEORETICKÉ MODELOVANIE AXIOLOGICKO-POETOLOGICKÝCH VÝCHODÍSK PRE EDUKÁCIU DETÍ V MULTIMEDIÁLNYCH KONTEXTOCH

35
2.1  
EXPERIMENTÁLNE VYSKÚŠANIE GEST VÝPOVEDÍ A MATERIÁLOVÁ EXPANZIA – OPAKOVANIA A RETROSPEKTÍVY V UMENÍ
46
2.2  
PLURALITA ZNAKOV, POSTMODERNÉ VEDOMIE, VÝTVARNÉ UMENIE A METODOLOGICKÝ ASPEKT
50
2.3  
PROBLEMATIKA VÝPOVEDNEJ HODNOTY UMELECKÉHO DIELA VO VÝTVARNOM UMENÍ OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA
56
2.4  
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
60

3  
TVORCA A KONTEXT VÝTVARNÉHO UMENIA OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA AKO ŠKÁLA MYŠLIENOK

63
3.1  
„SVOJBYTNÉ SKLADBY A VÝTVARNÉ KOMENTÁRE“ NA MATERIÁLI NIEKTORÝCH AUTOROV VÝTVARNÉHO UMENIA DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA
65
3.1.1  
SUGESTÍVNE ZNÁZORNENIE MYŠLIENOK A DEDUKCIÍ, PRVOTNÝ NÁPAD A REALIZÁCIE VÝTVARNÝM JAZYKOM
69
3.1.2  
ODLIŠNÝ MATERIÁL, ZVLÁŠTNY DRUH MATÉRIE, ALEBO NA POZADÍ TRETEJ DIMENZIE
74
3.2  
V MIXMEDIÁLNYCH KONTEXTOCH VÝTVARNÉHO UMENIA OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA
78
3.2.1  
DIFERENCIE VO VÝTVARNÝCH PREJAVOCH
80
3.2.2  
KONFRONTÁCIE, INDIVIDUÁLNE DANOSTI POVÁH SPÔSOBOV POZNÁVANIA SVETA A VLASTNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY
82

4  
NÁČRT CHARAKTERU UMELECKEJ ILUSTRÁCIE V TEÓRII UMENIA VYMEDZENÉHO OBDOBIA

85
4.1  
PRÁCE O RIEŠENÍ VYMEDZENEJ PROBLEMATIKY - VÝSKUM A TEÓRIA UMELECKEJ ILUSTRÁCIE
85
4.2  
UMELECKÁ ILUSTRÁCIA AKO NÁSTROJ EDUKÁCIE DETÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
96
4.3  
APLIKÁCIA POZNATKOV VEDY A VÝSKUMU EDUKAČNÝCH METÓD VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE DETÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
98

100
  
VÝSKUM
100

1  
VÝSKUMNÝ PROBLÉM

100

2  
CIELE VÝSKUMU

101

3  
ČIASTKOVÉ CIELE

101

4  
HYPOTÉZY VÝSKUMU

102

5  
VÝSKUMNÁ VZORKA – SKÚMANÝ VÝBER VÝTVARNÝCH PRÁC – ENTITY VÝTVARNÝCH PRÁC DETÍ 1. STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

106

6  
CHARAKTERISTIKA VÝSKUMU A OBJASNENIE JEDNOTLIVÝCH ENTÍT – CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNEJ VZORKY

106
6.1  
VPLYV POETIKY, „NEVYPOVEDATEĽNOSTI“ A „MNOHOVÝZNAMOVOSTI“ VO VÝTVARNOM PREJAVE UMELECKEJ ILUSTRÁCIE NA DETI POČAS VÝTVARNÉHO PROCESU V ICH PRIRODZENOM PROSTREDÍ
113
6.2  
CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNEJ VZORKY VÝTVARNÝCH PRÁC DETÍ, KTORÉ VZNIKLI V PRIRODZENOM PROSTREDÍ DETÍ AKO SPONTÁNNY VÝTVARNÝ PROCES
115
6.3  
UMELECKÁ ILUSTRÁCIA AKO NÁSTROJ V EDUKAČNOM PROSTREDÍ
115

  
ČASOVÁ – FÁZOVÁ ORGANIZÁCIA PEDAGOGICKÉHO VÝSKUMU

118
  
METÓDY KVALITATÍVNEJ ANALÝZY
121
  
PREDVÝSKUM - KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE ANALÝZY
122
  
ČAS REALIZÁCIE: OBDOBIE 2001-2002
125
  
ZÁVERY ZO SKÚMANIA V OBDOBÍ 2001-2002
137
  
KVALITATÍVNY VÝSKUM - INDIVIDUÁLNE EXPLORÁCIE, FOCUS GROUP – REALIZÁCIE V ROKOCH 2002 – 2005
138
  
INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU DESIATICH EXPONOVANÝCH UMELECKÝCH ILUSTRÁCIÍ DEŤOM
140

  

153
155
  
174
  
207
  
211
213
218
  
221




Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020