Vladimír Šebeň (ed.), Ludvik Parma (ed.), Vladimír Burger (ed.), Katarina Šterbáková (ed.)


Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia

Zborník z medzinárodnej vedecko - odbornej konferencieISBN 80-8068-462-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
9

  
PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE
ČÁP Ivo
11
  
EURÓPSKE VZDELÁVACIE PROGRAMY AKO CESTA K INOVÁCII PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA
HOLEC Stanislav – RAGANOVÁ Jana
16
  
TRENDY VYUČOVANIA FYZIKY A TEÓRIA VYUČOVANIA FYZIKY V SR
PIŠÚT Ján
27
  
СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
САГАРДА Володимир
36
  
ÚVAHA O ÚLOHE UČITEĽA FYZIKY V OBDOBÍ RÝCHLYCH ZMIEN SPOLOČENSKÝCH POŽIADAVIEK
RAKOVSKÁ Mária
42

  
SEKCIA A
Európsky vzdelávací priestor - determinant edukačných procesov

  
ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA LOGOPEDY W PROCESIE KSZTAŁ CENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. ZAGADNIENIA KULTURY JĘZYKA
DRAMSKA Danuta
49
  
TVORBA ZADANÍ ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY Z MATEMATIKY
HNATOVÁ Jana
54
  
SKÚSENOSTI A TRENDY VO VYUŽÍVANÍ INOVATÍVNYCH POSTUPOV VO VÝUČBE PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV NA ZŠ REALIZOVANÝCH V RÁMCI DETSKEJ UNIVERZITY EF ŽU 2005
TARJÁNYIOVÁ Gabriela – HOCKICKO Peter
58
  
VZDĚLÁVÁNÍ, SPOLEČNOST A GENDERY
HONZÍKOVÁ Jarmila
62
  
VÝZKUM FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
KEKULE Tomáš
66
  
TIMSS 2003 – VÝVOJOVÁ TENDENCIA VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV ŽIAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z FYZIKY
KURAJ Jozef
70
  
MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
MORYŃ Stefan – GANDZIARSKI Krzysztof
74
  
VÝZNAM NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA PRI ROZVÍJANÍ PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI SPOLOČNOSTI
MUCHA Ľubomír
80
  
IDENTIFIKÁCIA EFEKTÍVNOSTI FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA AKO JEDEN Z PROBLÉMOV DIDAKTIKY FYZIKY
ŠEBEŇ Vladimír
83
  
VYUŽITIE ŠKOLSKÉHO EXPERIMENTU NA HODINÁCH BIOLÓGIE
TAYLOROVÁ Beáta – PORÁČOVÁ Janka – GANAJOVÁ Mária – ŠUTIAKOVÁ, Irena
87
  
NAUCZYCIEL KRYTYCZNY W KONCEPCJI WSPÓŁ CZESNEJ SZKOŁY
WOJCIECHOWSKA Mariola
91
  
DIAGNOZA W PRACY NAUCZYCIELA – PODSTAWOWE PROBLEMY W DIAGNOZIE SZKOLNEJ ORAZ OBSZARY, METODOLOGICZNE MODELE, STRATEGIE I ZASADY ROZPOZNAWANIA SYTUACJI SZKOLNEJ UCZNIA
WYSOCKA Ewa
94
  
VÝUKA FYZIKY NAŠIMA OČIMA
ŽÁK Vojtěch
101

  
SEKCIA B
Fyzikálne vzdelávanie v súčasnej škole

  
UČITEĽ FYZIKY V JEJ NOVEJ PARADIGME VÝUČBY
BIRČÁK Ján
105
  
FYZIKA A OČAKÁVANIA ŽIAKOV 6. ROČNÍKA
DEMEKOVÁ Ľudmila
109
  
FYZIKA MIKROSVETA PRE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
DIRNER Alexander a kol.
113
  
DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ ÚLOH ZAMĚŘENÝCH NA GRAFY VE FYZICE
GŘONDILOVÁ Martina
119
  
PODPORA ZÁUJMU O FYZIKU PROSTREDNÍCTVOM MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT
IĽKOVIČ Sergej
123
  
PRVÉ SKÚSENOSTI ZÍSKANÉ PRI VYUČOVANÍ A HODNOTENÍ BAKALÁRSKEJ FYZIKY NA AOS GMRŠ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
JUREČKOVÁ Eva
126
  
FYZIKOVÉ A VÝUKA FYZIKY
KLUIBER Zdeněk
130
  
JE V CENTRE ZÁUJMU ŠKOLY TEN, KTORÉMU JE URČENÁ?
KOBULSKÁ Jana a kol.
133
  
K MOŽNOSTIAM KVANTITATÍVNEHO MODELOVANIA VO VYUČOVANÍ OPTIKY
HOLEC Stanislav, MURIN Miroslav
137
  
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОПАЧКО Магдалина
141
  
NANOTECHNOLÓGIE KLOPÚ NA DVERE – SME NA NICH PRIPRAVENÍ?
PARMA Ludvík
145
  
VYUŽITIE DIDAKTICKEJ POMÔCKY VO VYUČOVANÍ PREDMETU FYZIKA V 7. ROČNÍKU NA ZŠ
POLČIC Ľudovít
149
  
EXPERIMENTÁLNE ZRUČNOSTI ŽIAKOV AKO PODMIENKA ÚSPEŠNEJ IMPLEMENTÁCIE BÁDATEĽSKÝCH VYUČOVACÍCH METÓD VO VYUČOVACOM PROCESE
RAGANOVÁ Jana
153
  
K VÝUČBE FYZIKY NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
VASILÍKOVÁ Daniela
157
  
EMPIRICKÉ POZNÁVACIE POSTUPY V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ
ZELENICKÝ Ľubomír
161

  
SEKCIA C
IKT v edukačnom procese

  
INTERAKTÍVNA UČEBNICA AKO DIDAKTICKÁ POMÔCKA
BEISETZER Peter
166
  
DIDAKTICKÁ HODNOTA INFORMAČNO-TECHNOLOGICKÉHO LISTU V PRÁCI S GRAFICKÝM SOFTVÉROM
BEISETZER Peter - VRŠKOVÝ Rastislav
170
  
ALFABETYZACJA KOMPUTEROWA – POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?
BUŁKA Beata
174
  
PRÍRODOVEDNÝ SERVIS INFORMÁCIÍ PRE UČITEĽOV FYZIKY
BURGER Vladimír – ŠTERBÁKOVÁ Katarína
178
  
KOMPETENCIE UČITEĽA TRETIEHO MILÉNIA
BURGER Vladimír
182
  
PROGRAMOVATEĽNÉ ROBOTY VO VYUČOVANÍ
ČUKANOVÁ Eva
186
  
TRENIE – UČEBNÝ HYPERTEXT
GIBOVÁ Zuzana
190
  
PROJEKT - FYZLETY V SLOVENČINE
HANČ Jozef a kol.
194
  
USE OF THE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PHYSICS EDUCATION AND POPULARISATION
DIRNER Alexander a kol.
197
  
E – LEARNING V PRÍPRAVE BUDÚCICH UČITEĽOV FYZIKY
HORVÁTHOVÁ Daniela
202
  
RC OBVOD VO FYZIKÁLNOM LABORATÓRIU
HOSPODÁR Cyril – GIBOVÁ Zuzana
206
  
POČÍTAČOM PODPOROVANÉ LABORATÓRIUM VO VYUČOVANÍ FYZIKY
KONKOĽOVÁ Mária – JEŠKOVÁ Zuzana
211
  
MODERNÉ PROSTRIEDKY VÝUČBY VYUŽITEĽNÉ V EXPERIMENTÁLNEJ PRÁCI
LICHVÁROVÁ Mária – ŠMAHAJ Vladimír – GANAJOVÁ Mária – PORÁČOVÁ Janka
215
  
AKTIVIZÁCIA POZNÁVACEJ ČINNOSTI ŽIAKOV
ŠEBEŇOVÁ Iveta – ŠEBEŇ Vladimír – BURGER Vladimír – ŠTERBÁKOVÁ Katarína
218
  
K PROBLEMATIKE VYUŽÍVANIA IKT VO VYUČOVANÍ FYZIKY
SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ Miriam
222
  
VYUŽITIE INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ VO VÝUČBE FYZIKY
ŠTERBÁKOVÁ Katarína
225
  
NIEKTORÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA IKT VO VÝUČBE FYZIKY
VIKTOR Peter
231

  
SEKCIA D
Prírodovedné vzdelávanie a jeho obraz v odborných didaktikách

  
HODNOTENIE PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V TECHNICKÝCH PREDMETOCH
BAJTOŠ Ján
237
  
KRITÉRIA HODNOTENIA UČEBNÝCH VÝKONOV ŽIAKOV V TECHNICKY ORIENTOVANÝCH PREDMETOCH NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
FILIPOVÁ Svetlana
244
  
K ROZVÍJANIU MEDZIPREDMETOVÝCH VZŤAHOV VO VYUČOVANÍ PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
HRUŠKA Martin
247
  
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
CHRZOVÁ Martina – MANĚNA Václav
251
  
SÚČASNÉ PRÍSTUPY K TVORBE OBSAHU UČEBNÉHO PREDMETU CHÉMIA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
SILNÝ Peter - KMEŤOVÁ Jarmila
255
  
TESTOVANIE VEDOMOSTÍ ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU Z PRÍRODOVEDY POMOCOU POČÍTAČA
KOCHOVÁ Hedviga
259
  
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PODMIENKACH PRIMÁRNEJ ŠKOLY
KROSNEROVÁ Mária
262
  
EXPERIMENT V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ
LICHVÁROVÁ Mária – ŠMAHAJ Vladimír
267
  
MIESTO GEOGRAFIE MIKROREGIÓNU A MIESTNEHO REGIÓNU V ĎALŠOM VZDELÁVANÍ UČITEĽOV
MADZIKOVÁ Alena
271
  
HODNOTENIE VÝKONOV ŽIAKOV V PREDMETE TECHNICKÁ VÝCHOVA NA II.STUPNI ZŠ
OROSOVÁ Renáta
275
  
ELEKTRONICKÁ STAVEBNICE RC 2000 VE VÝUCE TECHNOLOGICKÝCH PRAKTIK
RUDOLF Ladislav
278
  
VÝUČBA FYZIKY S PODPOROU ĽUDOVEJ SLOVESNOSTI A IKT
ŠTEFANČÍNOVÁ Iveta – BIRČÁK Ján
282
  
EKOLOGICKÉ VEDY A ICH VÝZNAM PRI IDENTIFIKÁCII A CHÁPANÍ EKOLOGICKÉHO PROBLÉMU
ŠTEKAUEROVÁ Ľubov
287
  
EKOLOGIZOVAŤ PRÍRODOVEDNÉ DISCIPLÍNY ALEBO JE TO IBA MODNÝ TREND?
TEREK Jozef
291
  
K VÝUČBE BIOLÓGIE NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH
TULENKOVÁ Mária
296
  
UČITELIA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PRAXI NA 2. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
TULENKOVÁ Mária
300
  
UČITEĽ MATEMATIKY V INŽINIERSKOM VZDELÁVANÍ NA PRAHU 3. MILÉNIA
VAGASKÁ Alena
302

  
SEKCIA F
Fyzika ako vedná disciplína

  
OPTICAL CONSTANTS OF ELECTRON-IRRADIATED AS2S3 CHALCOGENIDE GLASSES
SEMAK DMITRIJ a kol.
306
  
KORELAČNÁ ANALÝZA BEZTELESKOPICKÝCH POZOROVANÍ SLNKA A NIEKTORÝCH PREJAVOV SLNEČNEJ AKTIVITY
CSATÁRYOVÁ Mária – BEGENI Peter – MAJHEROVÁ Mária
310
  
SLNEČNÁ SÚSTAVA Z POHĽADU AKTUÁLNYCH POZNATKOV VEDY
CSATÁRYOVÁ Mária – BEGENI Peter
316
  
KEĎ FONÓNY „STÍCHNU“
IĽKOVIČ Sergej – REIFFERS Marián
322
  
ROZŠÍRENIE SYMBOLICKO-KOMPLEXNEJ METÓDY PRE NEHARMONICKÉ PERIODICKÉ SIGNÁLY
MILLY Miron
325
  
UKÁŽKA OBMEDZENÍ POUŽITIA SYMBOLICKO-KOMPLEXNEJ METÓDY NA PRÍKLADE SÉRIOVÉHO OBVODU RLC
MILLY Miron
330
  
PHENOMENA OF THE TRANSPORT IN CRYSTALLINE AND GLASSY LITHIUM TETRABORARE
RIZAK Vasilij a kol.
337
  
ŠTÚDIUM BARKHAUSENOVHO ŠUMU V AMORFNÝCH Fe-Cr-B PÁSKACH
ŠTERBÁKOVÁ Katarína – KOVAĽAKOVÁ Mária– NOVÁK Ladislav – CENIGA Ladislav
346

351
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020