Iveta Scholtzová


Cesty diskrétnej matematiky (kombinatoriky) na základnú školuISBN 978-80-8068-579-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Vymedzenie pojmu diskrétna matematika
6
1.2  
Integrácia diskrétnej matematiky do školskej matematiky
8

15

  
3 VÝSLEDKY VÝSKUMU A ICH INTERPRETÁCIA

18
18
22
3.2.1  
Analýza učebných osnov, učebníc a pracovných zošitov z pohľadu diskrétnej matematiky
22
3.2.2  
Diskrétna matematika a budúci učiteľ na 1. stupni ZŠ
23
3.2.3  
Pedagogický experiment (1. stupeň ZŠ) a jeho kvantitatívna analýza
29
33
3.3.1  
Analýza učebných osnov a učebníc diskrétnej matematiky
33
3.3.2  
Výučba kombinatoriky na základnej škole – dotazník pre učiteľov matematiky
36
3.3.3  
Diskrétna matematika a budúci učiteľ matematiky na 2. stupni ZŠ
42
3.3.4  
Diskrétna matematika v prijímacích skúškach na osemročné gymnáziá a stredné školy
46
3.3.5  
Pedagogický experiment (2. stupeň ZŠ) a jeho kvantitatívna analýza
48
56
3.4.1  
Kvalitatívna analýza pedagogického experimentu – elementy riešenia úloh z diskrétnej matematiky
56
3.4.2  
Návrh na prirodzené začlenenie elementárnych poznatkov z diskrétnej matematiky do vyučovania matematiky na základnej škole
75

87

  

90
  
91
92

  
PRÍLOHY

103
104
116
128
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020