Marián Šanta, Jana Bačišinová, Miroslav Mýtnik


Chirurgická propedeutika pre ošetrovateľstvoISBN 978-80-8068-751-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

8
1.1  
História chirurgického ošetrovateľstva
15
1.2  
História chirurgického ošetrovateľstva na Slovensku
16

20
2.1  
Koncepcia a úlohy chirurgického ošetrovateľstva
21
2.1.1  
Manažment práce sestry na chirurgickej ambulancii
22
2.1.2  
Manažment práce sestry na chirurgickom oddelení
23
2.1.3  
Jednotka intenzívnej starostlivosti
24
2.1.4  
Operačný úsek
24
2.1.5  
Prevádzka operačnej sály
25

27
3.1  
Anamnéza
28
3.2  
Objektívne vyšetrenie
32
3.2.1  
Celkové objektívne vyšetrenie - status praesens generalis
32
3.2.2  
Lokálne objektívne vyšetrenie - status praesens localis
36
3.3  
Vyšetrenie pacienta sestrou
37
3.3.1  
Obsah posúdenia chirurgického pacienta
38
3.3.2  
Metódy zhromažďovania údajov
38

40
4.1  
Príprava pacienta na vyšetrenie
40
4.2  
Laboratórne vyšetrovacie metódy v chirurgii
41
4.3  
Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v chirurgii
43
4.4  
Endoskopické diagnostické a vyšetrovacie metódy v chirurgii
53
4.4.1  
Ezofagogastroduodenoskopia
53
4.4.2  
Kolonoskopia
54
4.4.3  
Endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia
55
4.4.4  
Enteroskopia
55
4.4.5  
Laparoskopické operácie
56
4.4.6  
Bronchoskopia
58
4.4.7  
Torakoskopia
59
4.4.8  
Urologické endoskopické vyšetrovacie a liečebné metódy
59
4.4.9  
Artroskopia
61
4.5  
Biopsia
62
4.6  
Laváž
63
4.7  
Punkcia
64

65
5.1  
Antisepsa
65
5.2  
Asepsa
65
5.3  
Dezinfekcia
65
5.3.1  
Dezinfekcia rúk
66
5.4  
Sterilizácia
68
5.4.1  
Sterilizácia teplom
68
5.4.2  
Radiačná sterilizácia
69
5.4.3  
Etylénoxidová sterilizácia
71
5.4.4  
Formaldehydová sterilizácia
71
5.4.5  
Sterilizácia plazmou
72
5.5  
Sesterské činnosti pri dezinfekcii a sterilizácii
73
5.5.1  
Všeobecné pravidlá pri dezinfekcii a sterilizácii pre sestru
73
5.5.2  
Mechanická očista
74
5.6  
Niektoré praktické postupy dezinfekcie a sterilizácie v chirurgii
74
5.7  
Manipulácia so sterilným materiálom
76

77
6.1  
Mechanické rany
77
6.2  
Termické a chemické rany
79
6.3  
Vredy
81
6.4  
Proces hojenia rán
81
6.4.1  
Zápalová (exsudatívna) fáza
82
6.4.2  
Proliferačná fáza
83
6.4.3  
Fáza diferenciácie a prestavby
85
6.5  
Kvantitatívne rozdelenie procesu hojenia rán
85
6.5.1  
Primárne hojenie rán
86
6.5.2  
Odložené primárne hojenie
86
6.5.3  
Sekundárne hojenie rán
86
6.5.4  
Chronický priebeh rany
87
6.6  
Faktory ovplyvňujúce proces hojenia rán
87
6.6.1  
Všeobecné faktory
87
6.6.2  
Miestne vplyvy
89
6.7  
Poruchy procesu hojenia rán
90
6.7.1  
Serómy
90
6.7.2  
Hematómy
90
6.7.3  
Nekrózy mäkkých častí
90
6.7.4  
Dehiscencia rany
91
6.7.5  
Tvorba hypertrofických jaziev
91
6.7.6  
Keloidné jazvy
91
6.7.7  
Infekcie rán
92
6.8  
Druhy infekcií
95
6.8.1  
Pyogénne infekcie
95
6.8.2  
Putrídna infekcia
95
6.8.3  
Plynná sneť
95
6.8.4  
Tetanus
95
6.8.5  
Besnota
96
6.8.6  
Erysipel
96
6.8.7  
Prevencia a ošetrovanie infekcií rán
96
6.9  
Antiseptiká
97
6.10  
Antibiotiká
97
6.11  
Princípy ošetrovania akútnych rán
97
6.11.1  
Akútne traumatické rany
98
6.11.2  
Komplikované traumatické defekty
99
6.11.3  
Ošetrenie termických poranení
100
6.11.4  
Konzervatívna liečba hlbokých popálenín druhého stupňa
100
6.11.5  
Chirurgická liečba popálenín tretieho stupňa
101
6.11.6  
Prechodné krytie popálenín
101
6.11.7  
Metódy autotransplantácie
101
6.11.8  
Incízie operačnej rany
102
6.11.9  
Povrchové rany
102
6.11.10  
Princípy ošetrovania chronických rán
102
6.11.11  
Všeobecné terapeutické princípy liečenia chronických rán
103
6.11.12  
Lokálno - terapeutické opatrenia pri riešení chronických rán
103
6.12  
Dekubitus
104
6.13  
Úlohy sestry pri ošetrovaní rán a starostlivosti o ranu
104
6.13.1  
Ošetrovanie chirurgických rán sestrou
105
6.13.2  
Druhy krytia rán
105

110
7.1  
Triedenie nozokomiálnych nákaz
110
7.2  
Klinicky významné determinanty nozokomiálnych nákaz
111
7.2.1  
Prameň pôvodcu nozokomiálnej nákazy
111
7.2.2  
Prostredie
111
7.2.3  
Mechanizmy a faktory prenosu nozokomiálnych nákaz
112
7.3  
Nozokomiálne infekcie u chirurgických pacientov
112
7.4  
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s nozokoniálnou infekciou
117
7.5  
Antibiotická liečba v chirurgii
117
7.5.1  
Odber materiálu a hodnotenie mikrobiologického vyšetrenia
118
7.5.2  
Stratégia ATB liečby v chirurgii
118
7.5.3  
Trvanie ATB liečby a spôsob podávania liečiva
119
7.5.4  
Antibiotická profylaxia
119

120
8.1  
Šírenie chirurgických infekcií
120
8.2  
Prejavy chirurgických infekcií
121
8.3  
Diagnostika chirurgických infekcií
121
8.4  
Liečba chirurgických infekcií
122
8.5  
Typy chirurgických infekcií
122

124
9.1  
Miestna anestézia
124
9.1.1  
Rozdelenie miestnej anestézie
124
9.1.2  
Delenie lokálnej anestézie podľa použitých látok
125
9.1.3  
Rozdelenie lokálnej anestézie podľa účelu
126
9.1.4  
Delenie lokálnej anestézie podľa techniky aplikácie
126
9.1.5  
Sledovanie priebehu miestnej anestézie
126
9.1.6  
Riziká a komplikácie v priebehu miestnej anestézie
127
9.2  
Celková anestézia
127
9.2.1  
Predanestetická príprava pri celkovej anestézii
128
9.2.2  
Inhalačná anestézia
128
9.2.3  
Riziká a komplikácie v priebehu celkovej anestézie
130

131
10.1  
Predoperačná príprava
131
10.2  
Predoperačné posúdenie pacienta
132
10.3  
Poučenie pacienta pred operáciou
133
10.4  
Poučenie hospitalizovaných pacientov
134
10.5  
Všeobecná príprava
135
10.6  
Krátkodobá predoperačná príprava
135
10.7  
Vodná a elektrolytová rovnováha
135
10.8  
Príprava tráviaceho traktu, nutričné požiadavky
136
10.9  
Hygiena
136
10.10  
Odstránenie šperkov, protetických pomôcok, líčidiel
136
10.11  
Podpora odpočinku, spánku a psychickej pohody
137
10.12  
Prevencia pooperačných komplikácií
137
10.13  
Príprava pacienta na urgentnú operáciu
138
10.14  
Intraoperačná fáza ošetrovania chirurgického pacienta
138
10.15  
Úlohy sestry počas operácie
139
10.16  
Bezprostredné pooperačné obdobie
141
10.17  
Pooperačná starostlivosť
142
10.18  
Najčastejšie pooperačné komplikácie
143

145
11.1  
Parenterálna a infúzna výživa
145
11.2  
Delenie roztokov používaných pri parenterálnej výžive
145
11.2.1  
Rozdelenie podľa koncentrácie
145
11.2.2  
Rozdelenie podľa zloženia
145
11.2.3  
Rozdelenie roztokov podľa ovplyvnenia pH vnútorného prostredia
147
11.2.4  
Delenie roztokov podľa spôsobu terapie
147
11.2.5  
Prostriedky parenterálnej výživy
148
11.2.6  
Skladba a najčastejšia súčasť infúznych roztokov
148
11.2.7  
Zásady parenterálneho podávania
148
11.2.8  
Sesterské intervencie pri centrálnom spôsobe podávania infúznych roztokov
151
11.3  
Enterálna výživa
152

152
12.1  
Charakteristika krvných skupín
156
12.2  
Indikácie transfúzií
156
12.3  
Plazmaferéza
157
12.4  
Autotransfúzia a hemodilúcia
158
12.5  
Metodika podávania transfúzií a transfúznych prípravkov
159
12.6  
Najčastejšie chyby pri podávaní transfúzií
160
12.7  
Posttransfúzne príhody a ich liečba
164
12.7.1  
Reakcie po transfúzii
165
12.8  
Infekčné ochorenia prenášané transfúziami
168

169
13.1  
Charakteristika drénov
169
13.2  
Charakteristika drénov
169
13.3  
Fyzikálne hľadiská drenáže
169
13.4  
Charakteristika drénov - materiály a tvary
169
13.5  
Všeobecné zásady použitia drénov
172
13.6  
Niektoré vybrané druhy drenáže
172
13.6.1  
Drenáž pleurálnej dutiny
172
13.6.2  
Drenáž mediastina
174
13.6.3  
Drenáž brušnej dutiny
174
13.6.4  
Drenáž likvorových ciest
175

176
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020