Marián Šanta, Eleonóra Klímová, Andrea Lengyelová, Silvia Cibríková, Dagmar Magurová, Viera Cmorejová, Jana Cínová, Alžbeta Jacová


Neurológia a neurologické ošetrovateľstvoISBN 978-80-8068-578-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

9
1.1  
Neurologické ošetrovateľstvo a jeho vývin
13
1.2  
Manažment ošetrovateľstva na neurologických pracoviskách
15

18
2.1  
Základy morfológie nervového systému
18
2.2  
Funkcia neurónu
19
2.3  
Anatómia svalu
20
2.4  
Mäkké pokrývky hlavy
21
2.5  
Kosti lebky
21
2.6  
Obaly mozgu
22
2.7  
Cievy mozgu
23
2.8  
Stavba mozgu
23
2.9  
Komorový systém mozgu
25
2.10  
Hlavové nervy
26
2.11  
Anatómia chrbtice a miechy
29
2.12  
Autonómny nervový systém
31

33
3.1  
Citlivosť a jej poruchy
36
3.2  
Symbolické funkcie a ich poruchy
37
3.2.1  
Fatické funkcie
37
3.2.2  
Gnostické poruchy
39
3.3  
Praktické funkcie a ich poruchy
39
3.3.1  
Poruchy chôdze
40
3.4  
Vedomie a jeho poruchy
42
3.4.1  
Kvantitatívne a kvalitatívne poruchy vedomia
42
3.5  
Meningeálny syndróm
43
3.6  
Vyšetrovanie reflexov
44
3.7  
Vnútrolebečná hypertenzia
45
3.7.2  
Vplyv vnútrolebečného tlaku na prietok krvi mozgom
46
3.7.2  
Vnútrolebečná hypotenzia
47
3.8  
Edém mozgu
47
3.9  
Mozgová smrť
48

50
4.1  
Anamnéza
50
4.2  
Objektívny nález - status praesens generalis
55

58
5.1  
Vyšetrenie mozgomiechového moku
58
5.1.1  
Metodika sesterských činností pri lumbálnej punkcii
59
5.2  
Elektroencefalografia
62
5.2.1  
Príprava pacienta na EEG vyšetrenie a intervencie sestry
63
5.3  
Elektromyografia
64
5.3.1  
Príprava pacienta na EMG vyšetrenie a intervencie sestry
65
5.4  
Evokované potenciály
65
5.4.1  
Príprava pacienta pri vyšetrení evokovaných potenciálov
66
5.5  
Neurorádiologické vyšetrovacie metódy
66
5.5.1  
Metódy používajúce ionizujúce žiarenie
66
5.5.2  
Osobitosti sesterskej prípravy a ošetrovania pacienta pri angiografii mozgu
69
5.5.3  
Osobitosti prípravy a ošetrovania pacienta pri perimyelografii
70
5.5.4  
Počítačová tomografia
70
5.5.5  
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pred a po CT vyšetrení
71
5.5.6  
Pozitrónová emisná tomografia
73
5.5.7  
Sesterská príprava pacienta na vyšetrenie PET
73
5.5.8  
Gamagrafické vyšetrenie
74
5.6  
Metódy nepoužívajúce ionizujúce žiarenie
75
5.6.1  
Vyšetrovanie ultrazvukom
75
5.6.2  
Magnetická rezonancia
77
5.6.3  
Úlohy sestry pri príprave pacienta na MR vyšetrenie
79

81
6.1  
Kraniostenóza
84
6.2  
Hydrocefalus
84
6.2.1  
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťaťa s hydrocefalom
86
6.2.2  
Pooperačná starostlivosť o dieťa s hydrocefalom
88
6.3  
Dysrrhaphismus cranialis et spinalis
89
6.3.1  
Dysrrhaphismus cranialis
89
6.3.2  
Dyssrhaphismus spinalis
90
6.3.3  
Ošetrovateľská starostlivosť u dieťaťa s meningokélou
92
6.4  
Vrodené nádory
93
6.4.1  
Sakrokokcygeálny teratóm
93
6.4.2  
Meduloblastóm
94

97
7.1  
Biologické osobitosti intrakraniálnych nádorov
98
7.2  
Etiopatogenéza a výskyt nádorov nervového systému
98
7.3  
Subjektívne príznaky intrakraniálnej hypertenzie
99
7.4  
Objektívne príznaky intrakraniálnej hypertenzie
99
7.4.1  
Ložiskové príznaky supratentoriálnych nádorov
100
7.4.2  
Ložiskové príznaky infratentoriálnych nádorov
101
7.5  
Diagnostika mozgových nádorov
102
7.6  
Najčastejšie supratentoriálne nádory
103
7.7  
Nádory postihujúce miechu a chrbticu
106
7.7.1  
Klinický obraz a príznaky nádorov miechy a chrbtice
107
7.7.2  
Diagnostika nádorov chrbtice a miechy
107
7.7.3  
Najčastejšie sa vyskytujúce nádory chrbtice a miechy
108
7.8  
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta/klienta s nádorovým ochorením nervového systému
110

117
8.1  
Epidemiológia cievnych porúch mozgu
117
8.2  
Klinický obraz a diagnostika cievnych mozgových porúch
118
8.3  
Morfologická klasifikácia cievnych mozgových príhod
118
8.3.1  
Intracerebrálne krvácanie
119
8.3.2  
Subarachnoidálne krvácanie
120
8.3.3  
Mozgová ischémia
121
8.4  
Liečba cievnych mozgových príhod
122
8.5  
Ošetrovateľská starostlivosť o chorého s cievnou mozgovou príhodou
123

130
9.1  
Klasifikácia hereditárnych degeneratívnych nervových ochorení
130
9.2  
Alzheimerova choroba
131
9.2.1  
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s demenciou Alzheimeroveho typu
133
9.3  
Amyotrofická laterálna skleróza
135
9.4  
Parkinsonova choroba
137
9.4.1  
Ošetrovanie pacienta s Parkinsonovou chorobou
141
9.5  
Parkinsonské syndrómy
142

145
10.1  
Sclerosis multiplex
145
10.1.1  
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so sclerosis multiplex
149

153
11.1  
Zápal mozgových obalov
153
11.2  
Zápaly mozgu a miechy
155
11.2.1  
Stredoeurópska kliešťová meningo-encefalitída
156
11.2.2  
Besnota
156
11.2.3  
Poliomyelitis anterior acuta
157
11.2.4  
Tetanus
158
11.2.5  
Botulizmus
158
11.2.6  
Polyradikuloneuritídy
159
11.3  
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov so zápalovými ochoreniami nervového systému
160

163
12.1  
Epidemiológia epilepsie
164
12.2  
Klinický obraz epileptických záchvatov
164
12.3  
Etiopatogenéza epilepsie
165
12.4  
Klasifikácia epileptických záchvatov
166
12.4.1  
Veľký epileptický záchvat
167
12.4.2  
Malý epileptický záchvat
167
12.4.3  
Parciálne záchvaty
168
12.4.4  
Komplexný parciálny záchvat
168
12.4.5  
Osobitné formy záchvatov vyskytujúcich sa výhradne v detskom veku
169
12.4.6  
Status epilepticus
169
12.5  
Diagnostika epilepsie
170
12.6  
Poskytovanie prvej pomoci pri epileptickom záchvate
170
12.7  
Liečba epilepšie
171
12.8  
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s epilepsiou
171
12.9  
Dieťa a epilepsia
173

176
13.1  
Primárne bolesti hlavy
176
13.1.1  
Migréna
176
13.1.2  
Tenzná bolesť hlavy
177
13.1.3  
Cluster headache
177
13.1.4  
Chronická denná bolesť hlavy
178
13.2  
Sekundárne bolesti hlavy
178
13.2.1  
Bolesť indukovaná potravou
178
13.2.2  
Bolesti hlavy v súvislosti s užívaním iných látok alebo liekov
179
13.2.3  
Bolesti hlavy v súvislosti so známym vyvolávajúcim faktorom
179
13.2.4  
Bolesti hlavy v súvislosti s iným ochorením hlavy alebo krku
181
13.2.5  
Bolesti hlavy v súvislosti s celkovým ochorením
182
13.2.6  
Bolesti hlavy v súvislosti so zriedkavejším ochorením
182
13.2.7  
Bolesti hlavy v súvislosti s lekárskym výkonom
182
13.2.8  
Medicínsky závažné bolesti hlavy
182
13.2.9  
Ošetrovanie pacienta s bolesťou hlavy
184

190
14.1  
Degeneratívne ochorenia medzistavcovej platničky
192
14.1.1  
Poruchy krčných medzistavcových platničiek
192
14.1.2  
Poruchy hrudných platničiek
194
14.1.3  
Poruchy driekových medzistavcových platničiek
195
14.1.4  
Osteochondróza medzistavcovej platničky a spondylóza
198
14.2  
Spondylartróza
199
14.3  
Stenóza spinálneho kanála
199
14.4  
Spondylolistéza
200
14.5  
Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vertebrogénnymi ťažkosťami
202

212

217

221
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020