Kristína Šambronská


Vybrané pohľady na trh turizmuISBN 978-80-555-1858-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Vývoj do 2. svetovej vojny
6
1.2  
Postavenie slovenského turizmu po 2. svetovej vojne
9
1.3  
Súčasný stav v medzinárodnom kontexte
12

13
2.1  
Postavenie turizmu v SR
13
2.2  
Postavenie turizmu vo svete
16
2.3  
Stav turizmu v Európe
20

23
3.1  
Nositelia politiky cestovného ruchu
24
3.2  
Ciele a nástroje politiky cestovného ruchu
27
3.3  
Model politiky turizmu vybraných štátov OECD
30
3.4  
Vybrané projekty EÚ so zameraním na podporu turizmu
32
3.5  
Stratégia rozvoja turizmu do roku 2020
34

38
4.1  
Faktory rozvoja medzinárodného turizmu
41
4.2  
Trendy v turizme vo všeobecnosti
41
4.3  
Destinačné trendy
42
4.4  
Zákaznícke trendy
43
4.5  
Trendy poskytovateľov služieb
45
4.6  
Trendy v turizme
46

49
5.1  
Regióny
49
5.2  
Vybrané turistické destinácie
51

60
6.1  
Hotely a hotelové spoločnosti
60
6.2  
Cestovné kancelárie
68
6.3  
Dopravné spoločnosti
74
6.4  
Ostatné súkromné subjekty medzinárodného turizmu
77

79
7.1  
Globalizácia v iných sférach s vplyvom na turizmus
79
7.2  
Globalizácia a turizmus
81
7.3  
Globalizácia verzus lokalizácia
82
7.4  
Globalizačné trendy a prvky
83

86
8.1  
Zahraničný turizmus a platobná bilancia štátu
86
8.2  
Zahraničný turizmus a zahraničný obchod
92

95
9.1  
Charakteristika rozvojových krajín
96
9.2  
Turizmus ako jedna z možností pre rozvojové krajiny
98

9.3  
Pozitíva a negatíva rozvoja turizmu v tretích krajinách

101

104
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020