Mária Sačková, Igor Deraj


Učebné texty z logiky I.

(aristotelovská logika, výroková logika, dejiny logiky)ISBN 978-80-555-0988-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Rôzne druhy logiky
9
1.2  
Rôzne typy argumentov
10
1.3  
Jazyk logiky
12
  
Príklady a úlohy
13

15
2.1  
Kategorický sylogizmus
19
2.2  
Riešenie platnosti sylogizmov pomocou Vennových diagramov
21
  
Príklady a úlohy
25

28
3.1  
Jazyk výrokovej logiky
30
3.1.1  
Syntax jazyka výrokovej logiky
31
3.1.2  
Sémantika jazyka výrokovej logiky
34
3.1.3  
Význam výrokových spojok
35
3.1.4  
Výrokovologické ohodnotenie (valuácia)
40
3.1.5  
Tabuľková metóda
42
3.1.6  
Výrokovologické vyplývanie
44
3.2  
Formálna reprezentácia výrokov z prirodzeného jazyka pomocou jazyka VL
45
3.2.1  
Identifikácia logickej formy výrokov
47
  
Príklady a úlohy
50

53
4.1  
Základné transformačné pravidlá
55
4.2  
Niektoré odvodené transformačné pravidlá
57
4.3  
Dokazovanie platnosti argumentov
59
  
Príklady a úlohy
63

65
5.1  
Antická logika
65
5.2  
Megarsko-stoická škola
67
5.3  
Obdobie komentátorov
71
5.4  
Stredoveká logika
72
5.4.1  
Prechod od antiky k stredoveku
72
5.4.2  
Logica antiqua
73
5.4.3  
Logica modernorum
74
5.4.4  
Logika v období renesancie (vznik tradičnej logiky)
75
5.4.5  
Novoveká logika (cesta k modernej logike)
76
5.5  
Počiatky matematickej logiky v 19. storočí
78
5.6  
Algebra logiky
79
5.7  
Základy modernej logiky
80

83
  
1. kapitola
83
  
2. kapitola
84
  
3. kapitola
93
  
4. kapitola
107

119
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020