Ľubica Rybárová


Základy výskumuISBN 978-80-8068-835-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

6

7
1.1  
Výskum v ošetrovateľstve
8
1.1.1  
Úlohy výskumu v ošetrovateľskej praxi
9
1.1.2  
Charakteristika ošetrovateľského výskumu
10
1.1.3  
Význam ošetrovateľského výskumu
15
1.1.4  
Historický prehľad vývoja ošetrovateľského výskumu
19
1.2  
Vedecký prístup
24
1.2.1  
Charakteristika vedeckého prístupu
25
1.2.2  
Empirizmus
25
1.2.3  
Obmedzenia vedeckej metódy
27
1.3  
Druhy výskumu
28

32
2.1  
Získanie súhlasu vo výskume
37
2.2  
Etické komisie
38
2.3  
Základné etické normy pre vykonávanie biomedicínskeho výskumu
39
2.4  
Etické normy pre vykonávanie psychologického výskumu
40

41
3.1  
Fázy a kroky výskumného procesu
43
3.1.1  
Kvantitatívne výskumné štúdie
44
3.1.2  
Kvalitatívne výskumné štúdie
52

54
4.1  
Formulovanie výskumného problému
56
4.2  
Kritériá hodnotenia výskumných problémov
58
4.3  
Forma návrhu výskumného problému
59

60
5.1  
Druhy hypotéz
62
5.2  
Úlohy hypotéz
62
5.3  
Charakteristika skúmaných hypotéz
63
5.4  
Odvodzovanie hypotéz
63
5.5  
Tvorba hypotézy
64

65
6.1  
Ciele literárneho prehľadu
68
6.2  
Rozsah literárneho prehľadu
69
6.3  
Zdroje pre literárny prehľad
70
6.4  
Bibliografické pomôcky
71
6.5  
Príprava a písanie literárneho prehľadu
72
6.6  
Citácie a citovanie
74
6.7  
Zoznamy bibliografických odkazov
75
6.8  
Metódy citovania
75
6.8.1  
Citovanie metódou prvého údaja a dátumu
76
6.8.2  
Citovanie podľa metódy číselných odkazov
77
6.8.3  
Citovanie metódou priebežných poznámok
78
6.9  
Citovanie zo sekundárnych prameňov
80
6.10  
Priame citácie v texte
80
6.11  
Pravidlá pri citovaní a uvádzaní parafráz
80
6.12  
Schémy zostavovania bibliografických odkazov
81
6.13  
Hlavné zásady odkazovania a citovania
81

89

90
8.1  
Výber vzorky – zostavovanie súboru
92

95
9.1  
Objektivita, validita, a reliabilita výskumu
102
9.2  
Faktory výberu výskumných nástrojov
103

104
10.1  
Pozorovanie
104
10.1.1  
Výber javu na pozorovanie
105
10.1.2  
Základné prístupy pozorovania
106
10.1.3  
Druhy pozorovania
106
10.1.4  
Prostriedky pozorovania a jeho techniky
107
10.1.5  
Neštruktúrované pozorovanie
108
10.1.6  
Štruktúrované pozorovanie
110
10.2  
Rozhovor (interview)
113
10.2.1  
Základné delenie otázok
113
10.2.2  
Druhy rozhovoru
114
10.2.3  
Postup pri rozhovore
115
10.2.4  
Chyby pri vedení rozhovoru vo výskume
115
10.2.5  
Dĺžka rozhovoru
117
10.2.6  
Výhody a nevýhody rozhovoru ako výskumnej metódy
117
10.3  
Dotazník
118
10.3.1  
Technika zostavovania a použitia dotazníka
119
10.3.2  
Štruktúra dotazníka
120
10.3.3  
Grafická úprava dotazníka
121
10.3.4  
Návratnosť dotazníka
121
10.3.5  
Druhy položiek v dotazníku
121
10.3.6  
Chyby pri zostavovaní otázok v dotazníku
124
10.3.7  
Použitie škálových položiek v dotazníku
126
10.3.8  
Výhody a nevýhody dotazníka
129
10.4  
Anketa
129
10.5  
Experiment
130
10.5.1  
Druhy experimentu
131
10.5.2  
Dokumentácia experimentu
132
10.6  
Biofyziologické merania
132
10.6.1  
Účel používania biofyziologických meraní
133
10.6.2  
Typy biofyziologických meraní
133
10.6.3  
Použitie biofyziologického merania
134
10.6.4  
Hodnotenie biofyziologických meraní
135
10.7  
Historický výskum
135
10.7.1  
Fázy historického výskumu
137
10.8  
Sociometrická metóda
138
10.9  
Obsahová analýza dokumentov
139
10.9.1  
Špecifiká výskumného problému a hypotéz pri obsahovej analýze
141
10.9.2  
Výber analytickej jednotky obsahu
141
10.9.3  
Stanovenie kódovacích kategórií obsahu
141
10.9.4  
Interpretácia tabelovaných údajov analýzy obsahu
142
10.10  
Kazuistika – prípadová štúdia (case study)
142
10.10.1  
Výber prípadu
144
10.10.2  
Štruktúra kazuistiky
144

147
11.1  
Spôsoby spracovania údajov
147
11.2  
Grafická a tabuľková prezentácia zistených údajov
148
11.2.1  
Grafy
148
11.2.2  
Tabuľky
149

152
12.1  
Príprava údajov na štatistickú analýzu
152
12.2  
Kontrola a transformácia údajov
152
12.3  
Kódovanie a kategorizácia údajov
153
12.4  
Štatistické hodnotenie
154
12.5  
Rozdelenie štatistických metód
156
12.6  
Typy dát (štatistické veličiny – parametre)
156

158

160
14.1  
Ústna prezentácia – prednáška
160
14.2  
Vizuálna prezentácia
162
14.3  
Prezentácia s priesvitkami
164
14.4  
Písomná prezentácia
165
14.5  
Poster
167

169

  
Príloha 1
Ustanovenia zákona č. 576/2004 Z. z. týkajúce sa biomedicínskeho výskumu

171
  
Príloha 2
Základná terminológia výskumnej práce
174
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020