Kvetoslava Repková


Politika sociálnych služieb

(v kocke)ISBN 978-80-555-0621-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
7

9

21
2.1  
Vybrané princípy sociálnej ochrany
21
2.2  
Legislatívna „emancipácia“ sociálnych služieb v historickom prehľade
23
2.3  
Politika sociálnych služieb ako súčasť systému sociálnej ochrany – súčasnosť
25

29

34
4.1  
Rôznorodosť činností v sociálnych službách
34
4.2  
Oblasti a druhy sociálnych služieb
35
4.3  
Formy sociálnych služieb
40

44
5.1  
Kompetencie kľúčových aktérov
45
5.2  
Financovanie sociálnych služieb
49
5.3  
Kompetenčný cyklus v sociálnych službách
51
5.4  
Záverečná reflexia k otázkam financovania v sociálnych službách
53

56
6.1  
Hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby
57
6.2  
Kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie v sociálnych službách
59
6.3  
Akreditácia vzdelávacích programov
60
6.4  
Dobrovoľníctvo v sociálnych službách
61
6.5  
Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb
62

64
7.1  
Sociálne služby na Slovensku vo výskumnej analýze
64
7.2  
Dôležité dokumenty a organizačné štruktúry
67

72
  
76
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020