Alena Prídavková


Rozvíjanie matematických schopností a výchova matematických talentov na základných školáchISBN 80-8068-447-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Charakteristika pojmov nadanie a talent
6
1.2  
Identifikácia, výchova a starostlivosť o žiakov nadaných na matematiku
9
1.3  
Taxonómie poznávacích funkcií
17

20
2.1  
Ciele, hypotézy a metódy výskumu
20
2.2  
Výsledky výskumu s uvedením nových poznatkov
23
2.2.1  
Technológia vyhľadávania matematických talentov
23
2.2.1.1  
Opis a výsledky pedagogického experimentu
29
2.2.1.2  
Kvantitatívna analýza výsledkov pedagogického experimentu
35
2.2.1.3  
Kvalitatívna analýza výsledkov pedagogického experimentu
54
2.2.2  
Rozvíjanie matematických schopností v mimovyučovacej činnosti
58
2.2.3  
Rozvíjanie nadania na matematiku priamo na vyučovaní
68
2.2.3.1  
Charakteristika skupín úloh na rozvoj matematických schopností
68
2.2.3.2  
Kvalitatívna analýza žiackych riešení úloh z navrhovaných skupín úloh
82
2.2.3.3  
Opis a analýza výsledkov pedagogického experimentu
99

111

  

114
  
115
116
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020