Zuzana Portiková


Model prípravy učiteľa anglického jazyka v predškolskej a elementárnej pedagogikeISBN 978-80-555-0514-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
6
7
8
  
9

11
1.1  
Základné teoretické prístupy vo vzťahu k osvojovaniu si cudzieho jazyka dieťaťom predškolského a mladšieho školského veku
11
1.2  
Neurovedy, ideálny a kritický vek na osvojovanie si cudzieho jazyka
14
1.3  
Znaky učenia sa a ich presah na oblasť cudzích jazykov
16
1.4  
harakteristika a vývinové špecifiká detí predškolského a mladšieho školského veku v súvislosti s osvojovaním si cudzieho jazyka
17

21
2.1  
Cudzí jazyk v materských a základných školách na Slovensku a v Európe v kontexte základných pedagogických dokumentov
21
2.1.1  
Cudzí jazyk v európskych školách
22
2.1.2  
Vyučovanie cudzích jazykov na primárnom stupni základných škôl na Slovensku
25
2.1.2.1  
Kvalifikačné predpoklady učiteľa cudzích jazykov na primárnom stupni základnej školy
27
2.1.3  
Vyučovanie cudzích jazykov v materských školách na Slovensku
28
2.1.3.1  
Kvalifikačné predpoklady učiteľa cudzích jazykov na predškolskom stupni
29
2.1.4  
Metodika oboznamovania detí predškolského a mladšieho školského veku s cudzím jazykom
30
2.1.5  
Kontinuita vo výučbe cudzích jazykov medzi predškolským a primárnym stupňom
35
37

3.1  
Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov pre materské školy a 1. stupeň základnej školy

37
3.2  
Aktuálna pregraduálna príprava učiteľov AJ v odbore predškolská a elementárna pedagogika na PFPU v Prešove
38

41
4.1  
Výskumný problém a cieľ výskumu
41
4.2  
Výskumné úlohy a metódy výskumu
41
4.3  
Výskumná vzorka a časový plán výskumu
43

44
5.1  
Aktuálny stav cudzojazyčnej prípravy v materských školách v Prešovskom a Košickom kraji
44
5.2  
Odborná, jazyková a metodická kompetentnosť učiteľov CJ v MŠ
54
5.3  
Analýza metodických postupov vyučujúcich CJ na predškolskom stupni
59
5.4  
Vplyv neintencionálnych činiteľov na cudzojazyčnú edukáciu v MŠ
61
5.5  
Potreba vzdelávania a profesionalizácie učiteľov CJ v MŠ
85
5.6  
Študijné programy pripravujúce učiteľov CJ pre predškolskú a elementárnu pedagogiku u nás a v zahraničí
90
5.7  
Názory absolventov štúdia v odbore 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na anglický jazyk na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
93

96
6.1  
Model prípravy učiteľa anglického jazyka v predškolskej a elementárnej pedagogike
96
6.2  
Odporúčania pre prax
99

  

101
103
  
109
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020