Milan Portik, Monika Krajčovičová, Miroslava Lapšanská, Monika Miňová, Erika Novotná, Lucia Šepeľáková


PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA DIDAKTIKAISBN 978-80-555-0996-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

7
1.1  
Vymedzenie pojmu didaktika
7
1.2  
Druhy didaktík
10
1.3  
Teória učenia ako východisko didaktických teórií
13
1.4  
Systémové ponímanie didaktiky
16

20
2.1  
Cieľ, obsah a ich vymedzenie v didaktike
20
2.2  
Ciele a obsah v predprimárnej edukácii
34
2.3  
Ciele a obsah v primárnej edukácii
39

44
3.1  
Vyučovanie ako základný priestor pre učebné činnosti žiakov
44
3.1.1  
Riadenie učenia žiakov vo vyučovaní
48
3.1.2  
Etapy riadenia učebných činností žiakov
50
3.1.3  
Aktívne učenie
54
3.1.3.1  
Aktívne učenie a požiadavky na prácu učiteľa
55
3.1.3.2  
Učebný cyklus a jeho fázy
57
3.1.3.3  
Učebná schéma ako alternatíva fáz vyučovacej hodiny
57
3.2  
Výchovno –vzdelávacia činnosť v materskej škole
58
3.3  
Vyučovací proces v primárnej škole
65
3.4  
Subjekty edukácie
69
3.4.1  
Dieťa a detstvo
69
3.4.2  
Kompetenčný profil dieťaťa
73
3.4.3  
Žiak v primárnej škole
75
3.4.4  
Kompetenčný profil žiaka
76
3.5  
Kompetencie učiteľa 21. storočia
79
3.6  
Učebné štýly
83

95
4.1  
Kontexty hodnotenia
96
4.1.1  
Hodnotenie v škole
96
4.1.2  
Osobitosti hodnotenia na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania
97
4.1.3  
Klasifikácia
97
4.1.4  
Slovné hodnotenie
98
4.1.5  
Skúšanie
99
4.2  
Funkcie a fázy hodnotiaceho procesu
101
4.2.1  
Funkcie hodnotenia
102
4.2.2  
Fázy hodnotiaceho procesu
104
4.3  
Typy hodnotenia
106
4.3.1  
Formatívne hodnotenie
106
4.3.2  
Sumatívne hodnotenie
106
4.3.3  
Ďalšie typy hodnotenia
107
4.4  
Prístupy k hodnoteniu žiakov
109
4.4.1  
Obsahová analýza výkonov žiakov
109
4.4.2  
Popisný a hodnotiaci jazyk
110
4.4.3  
Sebahodnotenie
110
4.4.4  
Autentické hodnotenie
111

113
5.1  
Metódy výučby
113
5.1.1  
Klasifikácia metód výučby z hľadiska súčasných potrieb školskej didaktiky
113
5.1.2  
Komplexná klasifikácia základných skupín metód výučby
115
5.1.3  
Charakteristika vybraných všeobecno-didaktických vyučovacích metód
117
5.1.3.1  
Slovné metódy
117
5.1.3.2  
Metódy práce s učebnicou a názorno-demonštračné
119
5.1.3.3  
Didaktické hry
119
5.1.3.4  
Situačné , inscenačné metódy a dramatizácia
120
5.1.4  
Stratégie riešenia úloh – heuristiky
121
5.1.4.1  
DITOR, TRIZ, Stratégia kladenia otázok, IDEALS
122
5.1.4.2  
Stratégie pre rozvoj divergentného myslenia
122
5.1.4.3  
Quickstorming, Phillips 66
123
5.1.4.4  
Stratégia učenia a myslenia EUR
124
5.2  
Metódy aktívneho učenia sa a kooperatívneho vyučovania
126
5.2.1  
Skupinové vyučovacie metódy podporujúce aktívne učenie sa
126
5.2.2  
Metódy, techniky a stratégie kooperatívnej skupinovej činnosti
129
5.3  
Metódy vo vyučovaní cudzieho jazyka
134

140
6.1  
Organizačné formy denného poriadku
142
6.1.1  
Výlety a exkurzie v materskej škole
146
6.2  
Organizačné formy v primárnom vzdelávaní
150
6.2.1  
Vyučovacia hodina
150
6.2.2  
Domáca príprava na vyučovanie
152
6.2.3  
Sociálne formy práce žiakov v edukačnom procese
153
6.2.4  
Vychádzka, výlet a exkurzia v základnej škole
156
6.3  
Prostriedky edukácie
159
6.3.1  
Hmotné prostriedky
160
6.3.2  
Nehmotné prostriedky edukácie
164

174
7.1  
Východiská a ciele vzdelávacích koncepcií
174
7.2  
Rôznorodosť vzdelávacích koncepcií
184
7.3  
Tendencie a zmeny v ponímaní vzdelávacích koncepcií
197
7.4  
Vybrané koncepcie vzdelávania
200
7.4.1  
Konštruktivizmus
201
7.4.2  
Problémové vyučovanie
207
7.4.3  
Kooperatívne vyučovanie
212
7.4.4  
Projektové vyučovanie
218

  

228
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020