Anna Petríková (ed.)


Vyučovanie ruského jazyka ako cudzieho: súčasné vyučovacie technológie

Обучение русскому языку как иностранному: современные технологии преподаванияISBN 978-80-555-0170-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
Klady a zápory využívania analógií s rodným jazykom pri osvojovaní si niektorých javov gramatického systému ruského jazyka
Положительные и отрицательные стороны использования аналогий с родным языком при усваивании некоторых явлений грамматической системы русского языка
Mgr. Pavol ADAMKA, PhD.
7
  
Teoretické a praktické aspekty vo výučbe cudzích jazykov v multikultúrnom kontexte
Теоретические и практические аспекты обучения иностранным языкам в полилингвистическом контексте
PhDr. Ján GALLO, PhD.
Dоc. Tamara КUPRINÁ, CSc.
15
  
Rozvoj lingvokulturologickej kompetencie u českých študentov na podkladoch z ruských porovnávacích frazém
Развитие лингвокультурологической компетенции чешских студентов на материале русских компарационных фразем
PhDr. René GRENAROVÁ, PhD.
22
  
Skúseností z vyučovania disciplíny Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Опыт обучения предмету Реалии русскоговорящих стран и Словакии в Экономическом университете в Братиславе
Mgr. Irina DULEBOVÁ
30
  
On-line Základy ruštiny
On-line основы русского языка
PhDr. Simona KORYČÁNKOVÁ, Ph.D.
40
  
Bilingválna učebnica – aká má byť (úvahy na prahu budúcností ruskej kultúry v cudzine)
Учебник для билингвов – каким ему быть (размышления у парадного подъезда будущего русской культуры за рубежом)
Doc.Katarína KUDRJAVCEVÁ, CSc. a kol.
46
  
Súčasné smerovanie výučby cudzích jazykov v podmienkach multikultúrneho prostredia
Современные направления обучения иностранным языкам в условиях поликультурной окружающей среды
Dоc. Tamara КUPRINÁ, CSc.
57
  
Hľadanie umenia života na vyučovacej hodine čítania
В поисках умения жизни на уроке чтения
Mgr. Аnna PETRÍKOVÁ, PhD.
63
  
Nadobudnutie bilingválnych rečových schopností a hľadanie metód ich realizácie
Приобретение билингвальных речевых способностей и поиски методов их реализации
Prof. Michal ROHAĽ, DrSc., CSc.
73
  
Výučba čítania a hovorenia na hodinách ruského jazyka ako cudzieho u vysokoškolských študentov
Обучение студентов чтению и говорению на занятиях по русскому языку как иностранному
Doc. Natália RJABCEVÁ, CSc.
79
  
Didaktické podklady pre výučbu spisovnej normy
Дидактические материалы к занятиям по литературной норме
Дoc. Natália SMIRNOVÁ, CSc.
83
  
Základy metodiky ruského jazyka ako cudzieho a metodiky vyučovania cudzích jazykov
Основы методики РКИ и методики преподавания иностранных языков
Doc. Nina VLASOVÁ, CSc.
94
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020