Anna Petríková


Vyučovanie ruského jazyka ako cudzieho: súčasné metodické postupyISBN 978-80-8068-667-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
Idiomatické vzorce
Идиоматические образцы
Mgr. Pavol ADAMKA, PhD.
7
  
Эффективность межкультурной коммуникации и фактор адресата
Efektivita interkulturnej komunikácie a faktor adresáta
Доц. Наталья ВОСТРЯКОВА, к.ф.н.
12
  
Ruská história v ruskom jazyku. Problematika metodologického prístupu
Русская история в русском языке. Проблема методологического подхода
PhDr. Ľubomír GUZI, PhD.
27
  
Ruský kultúrny priestor a jeho súčasné aktualizácie a tendencie (Lingvokulturologická koncepcia slobody a pravdy ako fundament poznávania ruskej kultúry)
Русское культурное пространство и его современное актуализирование и тенденции (Лингвокультурологическая концепция свободы и правды как основа познания русской культуры)
Mgr. Nikoleta DEMJANOVÁ
40
  
K vyučovaniu predmetu Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska (pohľad na knihu profesora Vjunova Russkyj kulturnyj archetip ako odporúčanú literatúru)
К вопросу обучения предмета «Реалии русскоговорящих стран и Словакии» (взгляд на книгу профессора Вьюнова «Русский культурный архетип» как рекомендированную литературу)
Mgr. Irina DULEBOVÁ
46
  
Урок «Музеи Москвы и Санкт-Петербурга» с использованием РУНЕТА
Hodina „Múzeá Moskvy a Petrohradu“ s využitím RUNETU
PhDr. Simona KORYČÁNKOVÁ, Ph.D.
54
  
Принципы построения современного учебника по развитию речи иностранных студентов
Princípy výstavby súčasnej učebnice z vývoja reči zahraničných študentov
Доц. Tатьяна КУЗНЕЦОВА, к.ф.н.
64
  
Развитие межкультурной коммуникативной компетентности – определяющий психолингвистический фактор современного образования
Vývoj interkulturnej komunikatívnej kompetencie – určujúci psycholingvistický faktor súčasného vzdelávania
Доц. Тамара КУПРИНА, к.п.н.
67
  
Культура и коммуникация: тенденции взаимодействия
Kultúra a komunikácia: tendencie vzájomného pôsobenia
Доц. Тамара КУПРИНА, к.п.н.
72
  
Методика работы с видеофильмом на уроках русского языка как иностранного
Metodika práce s videofilmom na hodinách ruského jazyka ako cudzieho
Mgr. Аnna PETRÍKOVÁ, PhD.
76
  
Противоречия познания иной культуры: нормы и аномалии
Protirečenia poznávania inej kultúry: normy a anomálie
Старший преподаватель Валентина САМОХИНА
85
  
«Целый мир в алфавитном порядке»: как научить студентов пользоваться словарями
„Celý svet v abecednom poriadku“: ako naučiť študentov používať slovníky
Старший преподаватель Ольга СОБОЛЕВА
89
  
Заочная экскурсия на Урал (РКИ: урок по практике речи)
Externá exkurzia na Ural (Rusky jazyk ako cudzí: vyučovacia hodina „Praktické cvičenia“ )
Доц. Наталья СМИРНОВА, к.ф.н.–Доц. Лариса БЛИНОВА, к.ф.н.
94
108
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020