Eva Peknušiaková (ed.), Ondrej Marchevský (ed.)


12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA

Zborník príspevkov III. (Sekcie mediálnych štúdií, politológie a občianskej náuky, psychológie a sociálnej práce)ISBN 978-80-555-1791-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  
SEKCIA MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ

4
5

14

22

31

44

54

  
SEKCIA POLITOLÓGIE A OBČIANSKEJ NÁUKY

70
71

75

85

89

96

  

101

108

  
SEKCIA PSYCHOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE

114
115

  
Gender v socioterapii
MARTIN HAMADEJ

124

131
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020