Eva Peknušiaková, Ondrej Marchevský (eds.)


12. študentská vedecká a umelecká konferencia

Zborník príspevkov III. (Sekcie mediálnych štúdií, politológie a občianskej náuky, psychológie a sociálnej práce)



ISBN 978-80-555-1791-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).






Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024