Elena Pavluvčíková


PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARTNERSTVAISBN 978-80-555-1454-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
6

9
1.1  
Zložky partnerského vzťahu
10
1.1.1  
Záväzok
11
1.1.2  
Atraktivita
11
1.1.3  
Intimita
12
1.2  
Láska
13
1.2.1  
Láska bez podmienok
19
1.3  
Etapy lásky
20
1.3.1  
Vývin vzťahu (lásky)
21
1.4  
Láska a zodpovednosť
25

28
2.1  
Vymedzenie pojmu
28
2.2  
Vplyv primárnej rodiny na hodnotenie manželstva
30
2.3  
Očakávania od manželstva
33
2.4  
Mytologizácia manželstva
35
2.5  
Motivácia k vstupu a zotrvaniu v manželstve
37
2.5.1  
Protektívne (ochranné) aspekty motivácie k uzavretiu manželstva
38
2.5.2  
Ambivalentné aspekty motivácie k uzavretiu manželstva
38
2.5.3  
Neurotické motívy
39
2.5.4  
Rozumné dôvody
39
2.6  
Výber partnera
41
2.7  
Typy partnerov
44

47
3.1  
Rodové rozdiely v spokojnosti v partnerskom vzťahu
49
3.2  
Osobnostné vlastnosti a spokojnosť v partnerskom vzťahu
51
3.3  
Sebakontrola a spokojnosť v partnerskom vzťahu
55
3.4  
Sebahodnotenie a spokojnosť v partnerskom vzťahu
56
3.5  
Subjektívna pohoda manželov
58
3.6  
Násilie v partnerskom vzťahu
59

65
4.1  
Single
65
4.2  
Vymedzenie kohabitácie
67
4.2.1  
Sociologické hľadisko
67
4.2.2  
Psychologické hľadisko
68
4.2.3  
Demografické hľadisko
69
4.3  
Motivácia spolužitia v kohabitačnom zväzku
72
4.3.1  
Deti žijúce v kohabitácii
73
4.4  
Porovnanie kohabitácie a manželstva
75

82
5.1  
Samostatné bývanie a viacgeneračné spolužitie
83
5.2  
Výhody a nevýhody viacgeneračného spolužitia
85
5.3  
Rozvod manželstva
87
5.3.1  
Rozvod ako emocionálny proces
90

  

94
96
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020