Eva Pavlíčková


THE ENGLISH NOUN AS A CARRIER OF A HISTORICAL AND SOCIAL MESSAGE IN THE INSTITUTIONALISED DISCOURSEISBN 978-80-555-1206-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
3
6

9
1.1  
LEGAL LANGUAGE AS AN INDICATOR OF SOCIAL REALITY
9
1.2  
THE COMPLEXITY OF LEGAL LANGUAGE
10
1.3  
FORENSIC DISCOURSE - THE FIELD FOR THE PRESENT RESEARCH
11
1.4  
THE DOCUMENTS ANALYSED
12

14
2.1  
GENDER AS A CATEGORY OF THE ENGLISH NOUN
14
2.2  
PRAGMATIC ASSOCIATIONS: THE ENGLISH NOUN AS A CARRIER OF HISTORICAL AND SOCIAL MESSAGE
15
2.3  
FORMAL VERSUS SEMANTIC CORRESPONDENCE
16
2.4  
NOUNS WITH FEMININE GENDER ORIENTATION AND THEIR SOCIAL AND HISTORICAL REFERENCE
17
2.5  
HISTORICAL AND SOCIAL INFERENCE OF NOUNS WITH MASCULINE GENDER ORIENTATION (COMPOUNDING WITH -MAN)
19

21
3.1  
TRANSPARENCY OF GENDER IDENTIFICATION IN NOUNS WITH ZERO GENDER INFLECTION
21
3.2  
VAGUENESS IN DEFINING GENDER IDENTIFICATION IN NOUNS WITH THE ZERO GENDER INFLECTION
23
3.2.1  
Masculine gender reference expressed by a singular noun with the zero genderinflection
24
3.2.2  
Feminine gender reference expressed by a singular noun with the zero gender inflection
25
3.2.3  
Generic gender reference expressed by a singular noun with the zero gender inflection
27
3.2.3.1  
Reference made by masculine pronouns (he, him, his) referring to both a singular male
27
3.2.3.2  
Reference made by masculine pronouns (he, him, his) referring to both a singular male
27
3.2.3.3  
Reference made by morphologically unmarked masculine and feminine gender oriented nouns referring to both (a) singular male and female individual/s
28
3.2.3.4  
Reference made by masculine, feminine, and neuter pronouns
28
3.2.3.5  
Reference of a noun with the zero inflection to a non-living body
29
3.2.3.6  
Generic gender reference expressed by both a noun with zero inflection and a noun with feminine gender inflection
29

4  

31
4.1  
THE MOST FREQUENT SUFFIXES USED TO FORM DUAL NOUNS IN THE ANALYSED TEXTS
31
4.2  
LINGUISTIC MEANS FACILITATING TO REVEAL LEGAL RELATIONS
38
4.2.1  
Different suffixes added to the same word stem
39
4.2.2  
The same suffix added to semantically different word stems
41
4.2.3  
Different suffixes added to semantically different word stems
42
4.3  
GENDER REFERENCE IN DUAL NOUNS
43
4.3.1  
The use of masculine pronouns in historical documents
43
4.3.2  
The Ways of Expressing Generic Gender Reference of Dual Nouns in Analysed Texts
44
4.3.2.1  
Reference made by masculine pronouns
44
4.3.2.2  
Reference made by masculine and feminine pronouns
45
4.3.2.3  
Reference made by masculine, feminine, and neuter pronouns
47
4.4  
CONCLUSION
47
4.5  
REPETITIONS IN THE INSTITUTIONALISED DISCOURSE
48
4.5.1  
Two Basic Functions of Repetitions in the Forensic Discourse
48
4.5.2  
Repetitions as a Means of Avoiding the Usage of Masculine Pronouns for Generic Reference
50
4.5.2.1  
Repetition of the same dual noun instead of using masculine personal pronouns
51
4.5.2.2  
Repetition of the same dual noun instead of using masculine possessive pronouns
52

53
5.1  
ON THE ACADEMIC DISCOURSE
53
5.2  
THE BASIC LINGUISTIC DEVICES OF EXPRESSING GENERIC GENDER REFERENCE IN BRITISH UNIVERSITY PROGRAMMES PUBLISHED IN 1989
54
5.3  
ON-LINE BRITISH UNIVERSITY PROGRAMMES CREATED IN 1998/1999
54
5.3.1  
The coordinated masculine and feminine pronouns
54
5.3.2  
The third person plural personal and possessive pronouns they/their
56
5.4  
THE INNOVATIVE LINGUISTIC WAYS OF EXPRESSING GENERIC GENDER REFERENCE
57
5.4.1  
Plural forms of dual nouns
57
5.4.2  
Repetition of a singular dual noun
58
5.4.3  
Repetition of the possessive form of a singular dual noun
59
5.5  
MISCELLANEOUS WAYS
59
5.5.1  
The combination of a plural form of a dual noun, its singular form and coordinated pronouns he and she
60
5.5.2  
The combination of the plural form of a dual noun and its possessive singular form
60
5.5.3  
The usage of the indefinite and definite article
60
5.5.4  
Leaving out the third person singular or plural possessive pronoun and their replacing with the definite article
61
5.5.5  
Premodification of a dual noun through male and female
61

62
66
69
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020