Jozef Pavelka (ed.), František Franko (ed.)


Inovácie cieľov a obsahu technickej výchovy a technických odborných predmetov vo vzťahu ku kľúčovým kompetenciám žiaka a transformácia vzdelávania na ZŠ a SŠ

IV. InEduTech 2008ISBN 978-80-8068-790-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6

  
I. INOVÁCIE CIEĽOV A OBSAHU TECHNICKEJ VÝCHOVY A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV VO VZŤAHU KU KĽÚČOVÝM KOMPETENCIÁM ŽIAKA A TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ

  
ZÁVERY Z VIDEOKONFERENCIE
Pavelka Jozef a účastníci videokonferencie
7
9
20
29
37
44
47
  
66
75
86
92
95

  
II. INOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV

103
106
110
113
117
120
124
131
136
139

  
III. RECENZIE

144
146
147

  

149
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020