Jozef Pavelka


IKT a PowerPoint v edukácii k technike a technológiámISBN 978-80-8068-623-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4
  
5
7

10

13
2.1  
Niektoré zistenia týkajúce sa využívania IKT vo vyučovaní
13
2.2  
Niektoré didaktické nedostatky v prístupe učiteľov k súčasnému vyučovaniu
13
2.3  
Niektoré nedostatky súvisiace s možnosťami využívať IKT vo vyučovaní
14
2.4  
Ako pomôcť stabilizácii a rozvoju technickej výchovy?
14
2.5  
Celkové výsledky empirického výskumu vo vybraných krajoch SR
15

21
3.1  
Pozitívne stránky využívania IKT a MDP v edukačnom procese
21
3.2  
Pozitívne stránky využívania IKT a MDP z hľadiska žiaka
23
3.3  
Negatívne stránky využívania IKT a MDP z hľadiska žiaka
24
3.4  
Pozitívne stránky využívania IKT a MDP z hľadiska učiteľa
25
3.5  
Negatívne stránky využívania IKT a MDP z hľadiska učiteľa
25
3.6  
Ďalšie pozitívne stránky využívania IKT a MDP
25
3.7  
Pozitívne stránky využívania IKT a MDP z hľadiska ovládania výpočtovej techniky
26

27
4.1  
Kritéria na výber multimediálnych učebných pomôcok
30
4.2  
Zásady interaktívnej edukácie
32

34

48
6.1  
Základné metódy publikovania prezentácie
49

51

54
8.1  
Fázy realizácie MDP
54

58

  

82

83

  
PRÍLOHY:

85
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019