Jozef Pavelka (ed.), František Franko (ed.)


Inovácie v edukácii technických predmetov

II. InEduTech 2006ISBN 80-8068-441-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
1
4
8
13
16
24
31
36
42
49
  
MOŽNOSTI E-LEARNINGU V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
Danka Lukáčová, Gabriel Bánesz
55
58
63
71
76
88
94
99
102
110
123
128
132
  
MULTIMEDIÁLNE UČEBNÉ POMÔCKY VO VYUČOVACOM PROCESE
Ľubomír Žácok, Janka Schlarmannová
138

  

  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020