Ludvík Parma


Základný kurz fyziky - Optika (2. ročník)

1.časťISBN 80-8068-457-X


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

8
  
Netlmený harmonický kmitavý pohyb
8
  
Tlmený harmonický kmitavý pohyb
9
  
Vynútený kmitavý pohyb
11
  
Príklady demonštrujúce výsledky riešenie diferenciálnej rovnice pre kmity (Word)
13

28
  
Zákony žiarenia čierneho telesa
30
  
Príklady demonštrujúce výsledky riešenia Planckovho, Stefanovho-Boltzmannovho a Wienovho zákona
32

41
  
Stavba oka
42
  
Sietnica
45
  
Spektrálne charakteristiky oka
48
  
Svetelná účinnosť a pomerná svetelná účinnosť zdrojov optického žiarenia
52
  
Príklady demonštrujúce výpočty svetelnej účinnosti zdrojov optického žiarenia (Word)
54

66
  
Príklady priebehov Poissonovho rozdelenia pre malé a stredné hodnoty λ a porovnanie Poissonovho, Gaussovho a korigovaného Gaussovho rozdelenia (Word)
68

76
82
86

88
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020