Júlia Paračková


Nemecko-slovenský valenčný slovník slovies

A - L



ISBN 978-80-555-1937-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
Výstavba hesla
5
1.1.1  
Verb/ Sloveso
5
1.1.2  
Satzbauplan/ Vetný plán
10
1.1.3  
Semantische Restriktionen / Sémantické obmedzenia
15
1.1.4  
Beispielsatz/ Príklad
16
1.2  
Zoznam skratiek a symbolov
17
  
Použitá literatúra
20

21




Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020