Martin Lačný, Gabriela Platková Olejárová


Podnikateľská etikaISBN 978-80-555-0167-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
1.1  
Morálne hodnoty v ekonomike - miesto, funkcie, zmysel
5
1.2  
Hodnoty etiky sociálnych dôsledkov a ekonomika
8

20
2.1  
Adam Smith a „neviditeľná ruka“ trhu
20
2.2  
Ekonómia a podnikateľská etika
22
2.3  
Úloha a praktický význam podnikateľskej etiky
26

30
3.1  
Milton Friedman ako zástanca Stockholders Theory
30
3.2  
Podnik ako subjekt spoločenskej zodpovednosti a Stakeholders Theory
32
3.3  
Ekonomická, sociálna a ekologická oblasť CSR
38
3.4  
Morálna zodpovednosť podnikov
42
3.5  
Rozsah a inštitucionalizácia zodpovednosti podniku
46
3.6  
Podnik a koncept korporatívneho občianstva
50

59
4.1  
Etické rozhodovanie
59
4.2  
Etická infraštruktúra podniku
63
4.3  
Podstata a funkcie etických kódexov
66
4.4  
Vybrané etické aspekty riadenia ľudských zdrojov
71
4.4.1  
Diskriminácia v pracovných vzťahoch
72
4.4.2  
Lojalita a whistleblowing
73

78
  
Dilema 1: Zodpovednosť voči stakeholderom
79
  
Dilema 2: Whistleblowing
80
  
Dilema 3: Podplácanie
81
  
Dilema 4: Dôvera a fair play
82
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020