Viliam Kubáni


Všeobecná psychológiaISBN 978-80-555-0172-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
7

9
1.1  
Predmet psychológie
9
1.2  
Metódy psychológie
11
1.3  
Prístupy v psychológii
14

18
2.1  
Pojem a podstata psychiky
18
2.2  
Vedomie
19
2.3  
Nevedomie
20
2.4  
Prežívanie
21
2.5  
Správanie
21
2.6  
Psychika a činnosť
22

24
3.1  
Psychické procesy
24
3.2  
Psychické stavy
26
3.3  
Psychické vlastnosti osobnosti
26

28
4.1  
Biologické činitele (determinanty) psychiky
29
4.1.1  
Činnosť a vlastnosti nervovej sústavy
29
4.1.2  
Žľazy s vnútornou sekréciou
30
4.1.3  
Rast organizmu
31
4.1.4  
Celkový telesný stav organizmu
33
4.1.5  
Biologické potreby a pudy
33
4.1.6  
Dedičnosť
33
4.2  
Vonkajšie činitele (determinanty) psychiky
34
4.2.1  
Druhy sociálnej interakcie
34
4.2.2  
Spoločenské normy
36
4.3.3  
Socializácia
37

39
5.1  
Pociťovanie
39
5.1.1  
Triedenie pocitov a ich charakteristika
40
5.2  
Vnímanie
46
5.2.1  
Základné druhy vnímania
48
5.3  
Predstavivosť (predstavy a fantázia)
52
5.3.1  
Predstavy
52
5.3.1.1  
Druhy predstáv
53
5.3.1.2  
Typy predstavivosti
55
5.3.1.3  
Teórie predstáv
55
5.3.2  
Fantázia
56
5.3.2.1  
Druhy fantázie
57
5.3.2.2  
Princípy fantazijnej tvorby
58
5.3.2.3  
Ilúzie a halucinácie
59
5.3.2.4  
Vybavovanie predstáv na základe asociácií
59

61
6.1  
Myslenie
61
6.1.2  
Vlastnosti myslenia
61
6.1.2.3  
Elementy myslenia
62
6.1.2.4  
Druhy myslenia
64
6.1.2.5  
Myšlienkové operácie
65
6.1.2.6  
Individuálne zvláštnosti myslenia
66
6.2  
Reč
67
6.2.1  
Druhy reči
67
6.3  
Inteligencia
68
6.3.1  
Druhy inteligencie
69
6.3.1.2  
Meranie intelektových výkonov
70
6.3.1.3  
Štruktúra inteligencie
72
6.3.1.4  
Dvojfaktorová teória G. Spearmana
72
6.3.1.5  
Viacfaktorová teória L. L. Thurstona
73
6.3.1.6  
Teória H. Gardnera
74

78
7.1  
Pamäť
78
7.1.2  
Fázy pamäti
79
7.1.3  
Druhy pamäti
84
7.1.4  
Genéza pamäti
85
7.1.5  
Typy pamäti
85
7.1.6  
Teórie pamäti
86
7.2  
Učenie
87
7.2.1  
Špecificky ľudské učenie a jeho druhy
89
7.2.2  
Fázy učenia
92
7.2.3  
Metakognitívne stratégie učenia
92

  

94
8.1  
Znaky pozornosti
94
8.2  
Neurofyziologické základy pozornosti
95
8.3  
Druhy pozornosti
97
8.4  
Vlastnosti pozornosti
97

99
9.1  
City
99
9.2  
Rozdelenie emócií a citov
99
9.2.1  
Emócie (nižšie city)
100
9.2.2  
Vyššie city
101
9.3  
Citové stavy
103
9.4  
Citové vzťahy – sentimenty
105
9.5  
Vlastnosti citov
106
9.6  
Ontogenéza emocionálnych stavov
107
9.7  
Význam citov v živote človeka
109

  
10 VÔĽA

111
10.1  
Rozbor vôľového konania
111
10.2  
Individuálne vlastnosti vôle
114
10.3  
Vôľa a charakter
114
10.4  
Poruchy vôle
115

116
11.1  
Vývin pojmu osobnosť
116
11.2  
Vymedzenie pojmu osobnosť
117
11.3  
Štruktúra osobnosti
120
11.4  
Schopnosti
122
11.4.1  
Druhy schopnosti
122
11.5  
Temperament
123
11.5.1  
Neurofyziologická typológia temperamentu I. P. Pavlova
124
11.5.2  
Typológia H. J. Eysencka
126
11.5.3  
Kretschmerova konštitučná typológia
128
11.5.4  
Temperamentové typy detí
131
11.6  
Charakter
132
11.6.1  
Štruktúra charakteru
133
11.6.2  
Osobnostné faktory charakteru
136
11.6.3  
Sociálne faktory charakteru
137
11.6.4  
Vývinové štádia morálneho usudzovania
137
11.7  
Záujmy
140
11.7.1  
Vlastnosti záujmov
140
11.7.2  
Klasifikácia záujmov
141

143
12.1  
Motivácia
143
12.1.1  
Klasifikácia motívov
145
12.1.2  
Špeciálne formy motivácie
147
12.1.3  
Motivačné formy frustrácie
148
12.2  
Konflikty
151

154
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020