Jana Kesselová (ed.), Mária Imrichová (ed.), Martin Ološtiak (ed.)


Registre jazyka a jazykovedy (I)

Na počesť Daniely SlančovejISBN 978-80-555-1161-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
6

  
I. KOMUNIKÁCIA – ŠTÝL – REGISTER

9
10

15

37

  
Zmysel komunikácie
Juraj DOLNÍK

44

  
Homo loquens v čase globalizácie
Slavomír ONDREJOVIČ

51

57

64

73

  
Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor
Jana HOFFMANNOVÁ – Lucie JÍLKOVÁ

80

88

95

102

109

116

124

132

146

152

158

165

173

181

190

199

207

213

221

227

237

  
Sonda do pravopisu slovenského copywritingu
Zdena KRÁĽOVÁ – Elena JŮNOVÁ

250

256

263

270

  
II. UMELECKÝ TEXT – LITERÁRNA KOMUNIKÁCIA

277
278

  
O tom, ako cisár nebol nahý, len zastával životný štýl variabilného obliekania
(K Slančovej slovenskému prekladu Politicky korektných rozprávok na dobrú noc)
Miroslava GAVUROVÁ

285

  
Особливості фонічної організації символістського поетичного тексту
(на матеріалі поезій І. Краска та В. Роя)
Юлія ЮСИП-ЯКИМОВИЧ

292

302

  
Postava ako semiotická funkcia vnútroliterárnej komunikácie
(v próze B. Slančíkovej-Timravy)
Milan KENDRA

309

316

322

334

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020