Peter Káša


Prehľad stredoeurópskych literatúr od počiatkov po osvietenstvoISBN 978-80-555-0645-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Historické a spoločensko-politické súvislosti
6
1.2  
Legendy
8
1.2.1  
Staroslovienske legendy
8
1.2.2  
Latinské legendy
9
1.2.3  
Legendy v národných jazykoch
10
1.3  
Kroniky
11
1.3.1  
Latinské kroniky
11
1.3.2  
Kroniky v národných jazykoch
12
1.4  
Najstaršie a najdôležitejšie literárne pamiatky v národných jazykoch (básne, piesne a kázne)
13
1.4.1  
Piesne a básne
13
1.4.2  
Kázne
13

15
2.1  
Proglas
15
2.2  
Hospodyne, pomyluj ny !
17
2.3  
Bogorudzica
18
2.4  
Svatý Václave!
18
2.5  
Ktož jsú boží bojovníci?
19
2.6  
Ó, verný křesťane ...
20
2.7  
Vítaj, milý spasitelu ...
20
2.8  
Moravsko-panónske legendy
21
2.9  
Legenda o sv. Svoradovi a sv. Benediktovi
22
2.10  
Legenda o sv. Václavovi
24
2.11  
Verše o utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25
2.12  
Kronika Galla Anonyma
27
2.13  
Anonymova kronika uhorská
28

30
3.1  
Historické a spoločensko-politické súvislosti
30
3.2  
Vecná literatúra
30
3.3  
Renesančná poézia
33

38
4.1  
Jakob Jakobeus: Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa (Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota)
38
4.2  
Martin Rakovský: Na narodenie slávneho muža ...
39
4.3  
Ján Silván: Z hlubokosti volám k tobě
40
4.4  
Jan Kochanowski: Pieśńi i Treny
42
4.5  
Janus Pannonius: Za mier
44
4.6  
Lantos Sebestyén Tinódi: Poúčanie poručíkov z Košíc
44
4.7  
Péter Bornemisza: Nariekavá pieseň
44
4.8  
Bálint Balassi: Básne
45
4.9  
Mikolaj Rej: Rozmowa przy stołe
47

50
5.1  
Historické a spoločensko-politické súvislosti
50
5.2  
Vecná literatúra (história, filozofia a náboženstvo)
52
5.3  
Hrdinský epos
53
5.4  
Duchovná poézia
54
5.5  
Didakticko-reflexívna poézia
55
5.6  
Próza (Kroniky, memoáre, biografie, cestopisy...)
56

57
6.1  
Hugolín Gavlovič (Z Valašskej školy)
57
6.2  
Jiří Tranovský (Z Cithara Sanctorum)
57
6.3  
Bedřich Bridel: Co Bůh? Co člověk?
59
6.4  
Jan Morsztyn: Do trupa
59
6.5  
Ferenc Faludi: Menlivé šťastie
60
6.6  
Maďarská anonymná báseň
60
6.7  
Peter Benický: Slovenské piesne
61
6.8  
Péter Beniczky: Maďarské rytmy
62
6.9  
Jan Potocki: Wojna Chocimska
62
6.10  
Miklós Zrínyi: Sihoťská pohroma
65
6.11  
Chryzostom Pasek: Pamiętniki
66
6.12  
Ján Simonides: Väznenie a putovanie
69
6.13  
Daniel Krman: Itinerarium
70
6.14  
Jan Rezik: Prešovské jatky
72
6.15  
Z poézie doby kuruckej
72

74
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020