Lukáš Januv, Michal Cirner


Teoretické konceptualizácie cezhraničnej spolupráceISBN 978-80-555-2131-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

7
1.1  
Historický vývoj cezhraničnej spolupráce v Európe
11
1.2  
Kľúčové pojmy v kontexte cezhraničnej spolupráce
15
  
Hranica
15
  
Región
18
  
Euroregión
19
  
Asociácia európskych pohraničných regiónov
20
  
Pohraničný región/Prihraničný región
21
  
Cezhraničné regióny
23
1.3  
Typy, ciele, sféry a formy cezhraničnej spolupráce
26
  
Typy cezhraničnej spolupráce
26
  
Ciele cezhraničnej spolupráce
27
  
Sféry cezhraničnej spolupráce
28
  
Formy cezhraničnej spolupráce
30

32
  
Viacúrovňové riadenie ako federalizácia alebo deteritorializácia
32
  
(Po)hraničné regióny ako laboratóriá: od „predných línií“ po „kontaktné zóny“?
34
  
Inštrumentálne inštitúcie a inštitúcie zabezpečujúce identitu
35
  
Územne orientované a funkčne orientované štruktúry riadenia
36
  
Ideálne typy cezhraničných politických inštitúcií
38
  
Budovanie politických inštitúcií v európskych a severoamerických hraničných regiónoch
41
  
Inštitucionálne profily štyroch cezhraničných regiónov
42
  
Deteritorializácia? Rozdiely medzi Európou a Severnou Amerikou
48
  
Vízie a hlavné motívy: európske priestory miesta a severoamerické priestory tokov
52
  
Za nešpecifikovanými „funkciami“ a „priestorom tokov“
53
  
Záver: dopĺňanie teritoriálneho štátu prostredníctvom rozmanitosti priestorov miesta alebo rozmanitosti priestorov tokov?
56
  
Referencie k textu
57

60
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020