Martin Hajduk


Židia na východnom Slovensku v 20. rokoch 20. storočiaISBN 978-80-555-2034-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4
  
Slovenská historiografia k dejinám Židov na východnom Slovensku v prvej polovici 20. storočia
5
  
Geografické vymedzenie témy
14
  
Židovská komunita na východnom Slovensku v celouhorskom kontexte do roku 1918
16
  
Cieľ, štruktúra a pramenná základňa
24

25
1.1  
Slovensko súčasťou československého štátu
27
1.2  
Československo mnohonárodnostným štátom
31
1.3  
Židovské obyvateľstvo na východnom Slovensku v čase prevratu
35
1.4  
Vyhlásenie Slovenskej republiky rád a Židia
44

48
2.1  
Vavro Šrobár a riešenie „židovskej otázky“ na Slovensku
2.2  
Československá ústava a sčítanie obyvateľstva v roku 1921
52
2.3  
Židovská komunita na území Košickej župy v prvom decéniu existencie medzivojnového Československa
54
2.4  
Organizačná činnosť židovskej komunity na (východnom) Slovensku v medzivojnovom období
71

  

84
87
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020