Karol Gurský, Miriam Ištoňová, Kamila Kociová, Wioletta Mikuľáková


Šport a pohybová aktivita v prevencii a liečbeISBN 978-80-8068-789-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

  
1 Historický vývoj vzťahu človeka a športu
7
  
2 Systémové prejavy adaptácie na pravidelnú pohybovú aktivitu
9
  
3 Stacionárna liečba športom v systéme zdravotníckej starostlivosti
12
  
4 Terapeutické využitie adaptívnych procesov v sanatórnej liečbe
13
  
5 Tréningové základy športovej liečby
14
5.1  
Adaptácia organizmu na vytrvalostný tréning
14
5.2  
Adaptácia organizmu na silový tréning
15
  
6 Kritéria únavy podľa Zotova
17
  
7 Športová terapia pri ochoreniach srdcovocievneho systému
21
7.1  
Špeciálna funkčná diagnostika
22
  
8 Športová terapia pri chorobách dýchacieho ústrojenstva
23
  
9 Špeciálne pohybové aktivity pri liečení chorých
24
9.1  
Jazda na bicykli
24
9.2  
Plávanie a gymnastika vo vode
24
9.3  
Gymnastické cvičenia
24
9.4  
Strečing
25
  
10 Odporúčanie optimálnej pohybovej aktivity
26
  
11 Požiadavky telovýchovného lekárstva na rekreačný tréning
27
11.1  
Stanovenie cieľa z hľadiska prevencie
27
11.2  
Kontraindikácie rekreačného tréningu
28
11.3  
Organizácia rekreačného tréningu
29
  
12 Športová terapia pri chorobách tráviaceho ústrojenstva
30
  
13 Športová terapia pri chorobách a poruchách podporno-pohyb. aparátu
31
  
14 Liečba športom pri neurologických a psychiatrických ochoreniach
33
  
15 Športová terapia v staršom veku
35
15.1  
Psychologické aspekty tréningu – pedagogické hľadisko
36
  
16 Fyzická aktivita vo veľhorách v prevencii a liečbe
42
16.1  
Vplyv klimatických a sezónnych činiteľov na výkonnosť
44

16.2  
Absolútna kontraindikácia športu v horách
44
  
1 Vytrvalostné schopnosti
47
1.1  
Zásady vytrvalostného tréningu
50
  
2 Silové schopnosti
52
2.1  
Metódy silového tréningu
54
  
3 Rovnovážne schopnosti
57
  
4 Koordinačné schopnosti
60
  
5 Pohyblivosť – flexibilita
63

  
1 Ochorenia kardiovaskulárneho systému
68
1.1  
Rizikové faktory vo vzťahu k ochoreniam kardiovaskulárneho systému
69
1.1.1  
Hlavné rizikové faktory
70
1.1.1.1  
Hyperlipoproteinémia
70
1.1.1.2  
Fajčenie
71
1.1.1.3  
Artériová hypertenzia
72
1.1.1.4  
Obezita
72
1.1.1.5  
Diabetes mellitus
74
1.1.1.6  
Nedostatok telesného pohybu
74
1.1.1.7  
Dlhodobá duševná záťaž (stres)
75
  
2 Pohybová aktivita a šport ochorení kardiovaskulárneho systému
77
2.1  
Jednotlivé typy cvičenia vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému
77
  
3 Hypertenzná choroba
79
3.1  
Hypertenzná choroba a pohybová aktivita
80
3.2  
Juvenilná hypertenzia
81
  
4 Ischemická choroba srdca
82
4.1  
Životný štýl vo vzťahu k ischemickej chorobe srdca
82
4.2  
Význam funkčného vyšetrenia u pacientov s diagnózou ischemickej choroby srdca
82
4.2.1  
Prínos funkčného vyšetrenia u chorých s diagnózou ischemickej choroby srdca
83
4.3  
Hlavné zásady ordinácie pohybovej aktivity pri ischemická chorobe srdca
83
4.3.1  
Mechanizmus priaznivého ovplyvnenia ischemickej choroby srdca
85

4.4  
Pohybová aktivita po prekonanom infarkte myokardu
85
  
1 Výklad pojmov zdravie, choroba a postihnutie
92
1.1  
Handicap
94
  
2 Integrovaná rehabilitácia
95
2.1  
Integrácia a segregácia
96
  
3 Šport a jeho význam v liečebnej rehabilitácii
99
3.1  
História športu telesne postihnutých
99
3.2  
História a vývoj paraolympijských hier
100
3.3  
Čo sú paraolympijské hry
101
3.4  
Paraolympijský šport na Slovensku
102
  
4 Paraolympijské športy
104
4.1  
Letné paraolympijské športy
104
4.2  
Zimné paraolympijské športy
109
  
5 Základné pravidlá klasifikácie zdravotne postihnutých športovcov
111
5.1  
Klasifikačný systém amputovaných
111
5.2  
Klasifikačný systém športovcov s motorickou parézou, alebo celkovou paralýzou dolných končatín
112
5.3  
Klasifikačný systém športovcov s motorickou parézou, alebo celkovou paralýzou horných končatín
114
5.4  
Klasifikačný systém športovcov s poškodením miechy s čiastočnou, alebo celkovou paralýzou
115
5.5  
Kritéria pre zaradenie do skupiny inak telesne postihnutých Športovcov
115
5.6  
Zdravotná skupina a registrácia pre kolektívne športy
115
  
6 Medzinárodné organizácie zdravotne oslabených športovcov
117

  
Zoznam obrázkov
121
  
Zoznam tabuliek
122
  
Zoznam grafov
123
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019