Miroslava Gavurová


Lingvokultúrny aspekt v preklade esejeISBN 978-80-555-0618-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
7
  
1 Esej – „esencia“ opozícií
9
  
2 Lingvokulturologický obrat v translatológii: teoretické východiská
17

  
II Poznámka prekladateľa ako predpoklad ekvivalencie prekladu a recepcie eseje v cieľovej kultúre
(na preklade esejí Georgea Orwella v knihe Ako som strieľal slona a iné eseje)

24
  
1 Lingvokulturémy: kultúrno-spoločenské, historické a intertextové odkazy
27
1.1  
Poznámka prekladateľa ako sprostredkovateľ intertextového odkazu
28
1.2  
Poznámka prekladateľa ako prostriedok zníženia percepčnej námahy
31
1.3  
Poznámka prekladateľa ako predpoklad ekvivalentného prekladateľského riešenia
33
1.4  
Poznámka prekladateľa ako prostriedok exotizácie
36
1.5  
Poznámka prekladateľa ako prostriedok spresnenia lingvokulturémy
37
1.6  
Preklad lingvokulturémy v básni
38
1.7  
Prekladateľove korekcie esejistu
40
  
2 Lingvokulturémy: lingvistické špecifiká
42
  
3 Posuny v preklade Orwellových esejí
45
  
4 Humor a irónia ako interkultúrny fenomén v Orwellovej eseji
50
  
5 Záver
50

51
  
1 Názov
52
  
2 Exotizácia verzus naturalizácia v slovenskom a českom preklade
53
  
3 Terminologickosť prekladov
54
  
4 Preklad piatich moderných textov
58
  
5 Kategórie moderného jazyka
62
5.1  
Preklad tzv. „Ošúchaných metafor“
63
5.2  
Preklad tzv. „Operátorov čiže slovných protéz“
67
5.3  
Preklad tzv. „Pompézneho vyjadrovania“
71
5.4  
Preklad tzv. „Nič neznamenajúcich slov“
79
  
6 Moderný jazyk očami G. Orwella
81
7  
Zmiešané metafory
84
  
8 Frázy tribúnov
84
  
9 „Zhumpľovaný jazyk“
85
  
10 Pravidlá dobrého štýlu
86
  
11 Záver
88

89
  
1 Lingvistické špecifiká eseje Against Interpretation a jej prekladov
90
1.1  
Prevzaté lexémy
90
1.2  
Interlingválne homonymá
93
1.3  
Polysémické lexémy
97
1.4  
Syntaktická stavba eseje ako lingvistické špecifikum
98
1.5  
Hovorovosť ako lingvistické špecifikum eseje
105
  
2 Negatívne prekladové posuny
107
  
3 Intertextové odkazy ako lingvokultúrne špecifikum
109
  
4 Záver
110

111
  
1 Identifikácia lingvokulturémy
112
1.1  
Kontext lingvokulturémy
113
1.2  
Adekvátna prekladová transformácia kontextu lingvokulturémy
119
1.3  
Referenčná relevancia lingvokulturémy vo vzťahu k sémantike textu
122
  
2 Posuny pri preklade lingvokulturém v eseji A Room of One's Own
125
  
3 Posuny pri preklade lingvokultúrne špecifických antroponým
141
  
4 Parentézy a digresie s lingvokuturémou
144
  
5 Negatívne posuny na lexikálnej úrovni
147
5.1  
Príznakové lexémy
147
5.2  
Názvoslovná lexika
150
5.3  
Polysémické lexémy
152
5.4  
Faktické lapsusy
155
5.5  
Nedodržanie zásady úplnosti
157
  
6 Negatívne posuny na úrovni syntaktickej stavby
159
  
7 Hovorovosť slovenského prekladu eseje A Room of One's Own
160
  
8 Humor a irónia ako kultúrne špecifiká
163
  
9 Záver
166

  
VI Prekladateľské „lámanie“ Srdca z kameňa
(K prekladu lingvokulturém v eseji R. Welcha Hearts of Stone)

168
  
1 Lingvistické špecifiká pri preklade eseje Hearts of Stone
170
  
2 Kultúrne špecifiká pri preklade eseje Hearts of Stone
178
  
3 Záver
182

  
VII Esej est percipi
(Namiesto ZÁVERU)

184

  

187
  
188
190
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020