Iveta Gal Drzewiecka (ed.), Alexandra Brestovičová (ed.)


Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 18. – 19. október 2018ISBN 978-80-555-2103-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

1  
SOCIOKULTÚRNE PARADIGMY POSTIHNUTIA/ZNEVÝHODNENIA V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ

10

31

47

67

87

2  
UMELECKÉ STVÁRNENIE ŽIVOTA S POSTIHNUTÍM/ZNEVÝHODNENÍM

103

124

135

156

167

186

3  
LITERÁRNA A ILUSTRÁTORSKÁ TEMATIZÁCIA INAKOSTI A IDENTITY

195

214

231

247

274

4  
REALITA A FIKCIA V ZLITERÁRNENÍ HENDIKEPU

289

309

328

340

351

5  
INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE A UMENIE AKO CESTA K INKLÚZII

358

381

399

409

426
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020