Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová, Anna Janovská, Ľubica Zibrínová


Vybrané kapitoly sociálnej psychológie pre manažérovISBN 978-80-555-0547-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

8
1.1  
Úvod
8
1.2  
História sociálnej psychológie
8
1.3  
Predmet sociálnej psychológie
14

18
2.1  
Utváranie osobnosti človeka, proces socializácie
18
2.2  
Osobnosť, vymedzenie pojmu, teórie osobnosti
21
2.2.1  
Typologické, črtové a faktorové koncepcie
23
2.2.2  
Koncepcie osobnosti vychádzajúce zo psychanalýzy, analytickej teórie a individuálnej teórie
25
2.2.3  
Niektoré ďalšie koncepcie osobnosti
26
2.2.4  
Kruhové modely interpersonálnych čŕt správania
27
2.2.5  
Osobnostné črty vychádzajúce z päťfaktorového modelu osobnosti
31
2.2.6  
Spojenie kruhového modelu interpersonálneho správania a päťfaktorového modelu osobnosti
33
2.2.7  
Interakčný prístup k štúdiu osobnosti
34
2.3  
Aplikácia psychológie osobnosti v manažérskej praxi
34

42
3.1  
Vymedzenie pojmu postoj
42
3.2  
Utváranie postojov
43
3.3  
Štruktúra postojov
44
3.4  
Zmena postojov
44
3.4.1  
Modely zmien postojov
45
3.5  
Etnické postoje a predsudky
47
3.6  
Sociálne normy
49
3.7  
Sociálne pozície, sociálny status a sociálne role
49
3.7.1  
Sociálne roly
49
3.8  
Hodnoty a hodnotové orientácie
50
3.8.1  
Teórie hodnôt a hodnotových orientácií
52
3.8.2  
Individuálne a sociálne hodnoty
57
3.8.3  
Vzťah hodnôt k postojom, normám a správaniu
59

64
4.1  
Motív
64
4.2  
Zdroje motivácie a motivačné činitele
67
4.3  
Proces motivácie
70
4.4  
Typy motivácie
71
4.5  
Stimulácia
72
4.6  
Stimulačné prostriedky
75

83
5.1  
Úvod
83
5.2  
Vymedzenie sociálnej inteligencie
84
5.2.1  
Sociálna inteligencia a príbuzné oblasti poznania
85
5.2.2  
Sociálna a emocionálna inteligencia
87
5.3  
Štrukturálne prvky sociálnej inteligencie
89
5.4  
Osobnostný a psychometrický prístup k sociálnej inteligencii
91
5.5  
Etický kontext sociálnej inteligencie
91
5.6  
Meranie sociálnej inteligencie
94
5.7  
Sociálna inteligencia ako manažérska kompetencia
97

103
6.1  
Vymedzenie pojmu
103
6.2  
Teórie percepcie
104
6.2.1  
Teórie vnímania dojmu
106
6.2.2  
Determinanty ovplyvňujúce utváranie dojmu
107
6.3  
Presnosť posudzovania osobnosti v sociálnej percepcii – model RAM
108
6.4  
Zhoda medzi sebaposúdením a posúdením druhými
109
6.5  
Chyby vo vnímaní a posudzovaní ľudí
111
6.5.1  
Chyby a skreslenia v procese atribuovania
111
6.5.2  
Základné chyby
112
6.6  
Percepcia seba a okolitého sveta za pomoci DISC modelu v pracovnom prostredí
116

121
7.1  
Úvod do komunikácie
121
7.2  
Vymedzenie komunikácie a komunikačného procesu
122
7.3  
Druhy komunikácie a komunikačných procesov
122
7.3.1  
Interpersonálna a intrapersonálna komunikácia
123
7.3.2  
Masová komunikácia
124
7.4  
Krízová komunikácia
126
7.5  
Profesionálna a manažérska komunikácia
127
7.5.1  
Vymedzenie profesionálnej manažérskej komunikácie
127
7.5.2  
Charakteristiky profesionálnej manažérskej komunikácie
129
7.6  
Komunikačné prostriedky a formy komunikácie
131
7.6.1  
Verbálna komunikácia
132
7.6.2  
Neverbálna komunikácia
138
7.7  
Komunikácia v organizácii
141
7.7.1  
Komunikačný systém
141
7.8  
Komunikačné manévre taktiky
145

  

151
8.1  
Z histórie asertivity
151
8.2  
Problémy sebapresadenia
152
8.2.1  
Vývoj sebapresadenia na základe hodnôt
154
8.3  
Pojem asertivita
154
8.3.1  
Základné pojmy: pasivita, agresivita, manipulácia, asertivita
154
8.4  
Asertívne práva
156
8.5  
Asertívne povinností
157
8.6  
Základné zložky asertívneho správania
157
8.7  
Typy asertívneho jednania
158
8.8  
Jednoduché asertívne reakcie
159
8.8.1  
Reakcia spätnou väzbou
160
8.8.2  
Vyjadrovanie a prijatie komplimentu
161
8.8.3  
Asertívna perzistencia
162
8.8.4  
Umenie požiadať o láskavosť
164
8.8.5  
Technika otvorených dverí „súhlas“
164
8.8.6  
Negatívne dotazovanie
165
8.8.7  
Negatívna asercia
165
8.9  
Zložité asertívne reakcie
166
8.9.1  
Metóda asertívnych obligácii
166
8.9.2  
Prijímanie a podávanie kritiky
166
8.9.3  
Umenie vyjadriť svoj hnev
168
8.10  
Asertivita a pracovná oblasť
170

173
9.1  
Úvod
173
9.2  
Vymedzenie konfliktu
173
9.3  
Sociálne konflikty
177
9.4  
Dynamika sociálneho konfliktu
181
9.5  
Riešenie sociálneho konfliktu
184
9.5.1  
Deeskalácia konfliktu
184
9.5.2  
Techniky prekonávajúce divergenciu záujmov sporných strán
185

197
10.1  
Stres a záťaž, vymedzenie pojmov
197
10.2  
Činitele vyvolávajúce stres a záťaž
200
10.3  
Dôsledky pôsobenia stresu a záťaže
203
10.4  
Koncepcie psychickej odolnosti
205
10.5  
Zvládanie stresových a záťažových situácií, coping
207
10.6  
Syndróm vyhorenia
211
10.6.1  
Činitele syndrómu vyhorenia
212
10.6.2  
Príznaky syndrómu vyhorenia
214
10.6.3  
Prevencia a intervencia syndrómu vyhorenia
216

220
11.1  
Manipulatívne správanie
220
11.1.1  
Stratégie manipulácie
222
11.1.2  
Štýly manipulatívnej osobnosti
222
11.2  
Agresívne správanie
224
11.2.1  
Agresia
224
11.2.2  
Agresivita
227
11.2.3  
Hostilita
229
11.3  
Mobbing
230
11.3.1  
Bossing
233
11.3.2  
Bullying
235
11.3.3  
Stalking, staffing
236
11.4  
Prevencia a zvládanie nežiaduceho správania na pracovisku
236
11.4.1  
Metódy obrany pred manipuláciou
237
11.4.2  
Prevencia a eliminácia mobbingu
237

245
12.1  
Delenie sociálnych skupín
246
12.2  
Malé sociálne skupiny
248
12.3  
Základné skupinové fenomény
250
12.4  
Skupinová dynamika
255
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020