Ján Duplák


Matematika pre manažérkyISBN 80-8068-261-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

  

5
  
1.1 Pojem čísla
5
  
1.2 Sústava lineárnych rovníc
7
  
1.3 Kvadratické rovnice a nerovnice
9
  
1.4 Definícia funkcie
10
  
1.5 Korene polynomu
13
  
1.6 Polynomické nerovnice
16
  
1.7 Limita funkcie
19
  
1.8 Derivácia funkcie
19
  
1.9 Dotyčnica funkcie
21
  
1.10 Monotónnosť funkcie
22
  
1.11 Lokálne extrémy
24
  
1.12 Inflexné body
27
  
1.13 Konkávnosť a konvexnosť funkcie
28
  
1.14 Graf funkcie
29
  
1.15 Postupnosti
31
  
1.16 Logaritmické funkcie
33
  
1.17 Úlohy na precvičenie
34

37
  
2.1 Percentový počet
37
  
2.2 Jednoduché úrokovanie polehotné
39
  
2.3 Jednoduché úrokovanie predlehotné
42
  
2.4 Vzťah medzi polehotným a predlehotným úrokovaním
43
  
2.5 Zložené úrokovanie polehotné
45
  
2.6 Kombinácia jednoduchého a zloženého úrokovania
48
  
2.7 Sporenie krátkodobé predlehotné
50
  
2.8 Sporenie krátkodobé polehotné
52
  
2.9 Sporenie dlhodobé predlehotné
54
  
2.10 Sporenie dlhodobé polehotné
57
  
2.11 Kombinácia krátkodobého predlehotného a dlhodobého sporenia
58
  
2.12 Kombinácia krátkodobého polehotného a dlhodobého sporenia
60
  
2.13 Úlohy na precvičenie
61

  

63
65
  
67
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019