Tatiana Dubayová (ed.), Jarmila Žolnová (ed.)


Študent na ceste k praxi II

Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 2013ISBN 978-80-555-0840-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4

  
Sekcia A
Doktorandské štúdium a rigorózne pokračovanie

6
7

  
Komplexná diagnostika brblavosti v logopedickej praxi
Dana BERNHAUSEROVÁ, Jarmila KLUGEROVÁ

17

29

39

53

61

  
Užívání návykových látek mezi adolescenty z ústavních zařízení
Blanka GRUBEROVÁ, Eva ŠOTOLOVÁ, Jarmila KLUGEROVÁ

70

79

97

105

  
Specifičnost seniorské komunikace
Martina KARKOŠKOVÁ, Jarmila KLUGEROVÁ

118

136

150

164

189

199

207

221

232

240

254

  
Deti s problémovým správaním v materskej škole
Mirosława SOCHA, Mária PODHÁJECKÁ

264

280

298

310

320

327

  
Sekcia B
Magisterské štúdium

334
  
Reziliencia mladistvých v reedukačnom centre
Ľudmila HUSOVSKÁ, Jarmila Žolnová
335

  
Príčiny umiestnenia mladistvých do reedukačného centra
Zuzana KANDRÁČOVÁ, Jarmila ŽOLNOVÁ

352

  
Iniciačné rituály v reedukačných centrách
Anna SEMANOVÁ, Jarmila ŽOLNOVÁ

362

378
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020