Ľubica Derňarová (ed.), Marta Jakubíková (ed.), Wioletta Mikuľáková (ed.), Ivana Argayová (ed.), Alena Schlosserová (ed.), Gabriela Kuriplachová (ed.), Dagmar Kvašňáková (ed.)


Quo vadis zdravotníctvo

Zborník príspevkov z vedecko – odbornej konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 978-80-555-0698-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

  
Fajčenie v tehotenstve
Bašková M., Banovčínová Ľ., Ďurinová M.

7

16

24

34

  
Pracovná spokojnosť a úvahy českých a slovenských sestier odchodu z pracoviska a profesie sestry
Gurková E., Žiaková K., Sováriová Soósová M., Haroková S., Šerfelová R.

43

55

  

69

  
Vliv přípravy dětí k operaci na prožívaní bolesti
Hlubková Z., Heiderová H., Kačorová J.

72

76

81

94

  
Európsky pohľad na transkultúrne ošetrovateľstvo
Kačorová J., Hlubková Z., Heiderová H.

98

105

113

  
Quo vadis ošetrovateľstvo ?
Kolivošková A., Tardová L.

118

124

130

  
Spolupráca ošetrujúcich pri prevencii a liečbe rizikového pacienta
Kovaľová E., Eliašová A., Klamarová T., Kuriplachová G., Kotráň M.

132

137

148

157

170

177

183

189

198

212

220

228

  
Quo vadis ošetřovatelství
Trešlová M., Filausová D., Pekara J.

238

  
Pôrodná asistencia a jej nezávislosť
Urbanová E., Maskalová E.

248

256

262

288

296

  

305

  
Posterové prezentácie


  
Podpora a ochrana zdravia ako jedna z priorít ošetrovateľstva
Cibríková S., Lengyelová A., Cuperová J., Magurová D., Majerníková E.

313

  
Simulačné laboratórium pre nácvik ošetrovateľských postupov
Fertaľová T., Derňarová Ľ, Ondriová I., Šantová T., Sýkora A., Cínová J., Šimová Z., Kuriplachová G.

318

  

322

330

335

  
Skupinová prevencia, preventívne programy
Jordán D., Hudáková L., Fedurcová I., Kuriplachová G.

347

  
Návrh stratégie vyšetrenia mladých športovcov a zdokonalenie foriem výučby v oblasti biofyziológie
Kiško A., Derňarová Ľ., Magurová D., Hudáková A., Šuličová A., Šantová T., Mrosková S., Jakubíková M., Kapová S., Ružbarský P., Smerecká V.

355

  
Priebežné výsledky projektu aplikovaného výskumu zameraného na komparáciu výsledkov v liečbe pohybového aparátu
Kollárová B., Reľovská M., Guľašová M., Miženková Ľ., Rybárová D., Argayová I., Bujňák B., Kľoc P., Daňo J.

363

  
Vplyv fyzickej záťaže na zdravie sestier
Lengelyová A., Cuperová J., Cibríková S., Magurová D., Čepová K.

367

  
Dynamická analýza držania tela prístrojom SonoSens ®Monitor
Labunová E., Kendrová L., Demetrová G., Mikuľáková W., Kociová K., Homzová P.

371

377

  
Starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí
Majerníková Ľ., Magurová D., Ondriová I., Fertaľová T.

390

404

  

416

422

  
Quo vadis onkologická prevencia?
Obročníková A., Majerníková Ľ.

434

443

453

457

461

468
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020