Ľubica Derňárová, Ľubica Rybárová


Potreby človeka a ošetrovateľský proces II.ISBN 978-80-8068-859-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5

6
1.1  
Historický pohľad na ošetrovateľský proces
6
1.2  
Vybrané definície ošetrovateľského procesu
6
1.3  
Zložky ošetrovateľského procesu
10
1.3.1  
Charakteristika jednotlivých fáz ošetrovateľského procesu
11
1.4  
Výhody ošetrovateľského procesu
13
1.5  
Charakteristické vlastnosti ošetrovateľského procesu
14

18
2.1  
Charakteristika posudzovania
18
2.2  
Význam informácií v ošetrovateľskom procese
19
2.3  
Typy údajov
21
2.4  
Typy posudzovania chorého
21
2.5  
Pramene údajov
22
2.6  
Metódy zhromažďovania údajov
22
2.7  
Štruktúra procesu získavania údajov
25
2.8  
Ošetrovateľská dokumentácia
29
2.8.1  
Typy zdravotných záznamov
30
2.8.2  
Archivácia zdravotnej dokumentácie
33
2.8.3  
Typy priebežných záznamov o pacientovi
33
2.8.4  
Formuláre na záznamy o pacientovi
34
2.8.5  
Pokyny na vedenie dokumentácie
36
2.8.6  
Etické aspekty získavania informácii o klientovi
36

37
3.1  
Sesterská diagnóza – pojem a charakteristika
37
3.2  
Odlíšenie sesterskej diagnózy od lekárskej diagnózy
39
3.3  
Diagnostický proces
43
3.3.1  
Spracovanie údajov
43
3.3.2  
Hodnotenie pacientových zdravotných problémov, zdravotných rizík a pozitív
46
3.3.3  
Formulovanie sesterskej diagnózy
48
3.3.4  
Stanovenie prioritných diagnóz
57
3.4  
Taxonómia sesterských diagnóz
59
3.4.1  
Štandardizácia ošetrovateľskej terminológie
63
3.4.2  
Taxonómia II
66
3.4.3  
Diagnostický algoritmus na rozlíšenie stavu potrieb
74
3.4.4  
ICNP - Medzinárodná klasifikácia ošetrovateľskej praxe
78

85
4.1  
Plánovanie ošetrovateľských stratégií
89
4.2  
Písanie ošetrovateľských ordinácií
93
4.3  
Písanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti
94
4.4  
Konzultovanie
97

99
5.1  
Typy ošetrovateľských činností
99
5.2  
Proces realizácie ošetrovateľských činností
100
5.3  
Okruhy ošetrovateľskej starostlivosti
103

104
6.1  
Vyhodnocovací proces
104
6.2  
Typy hodnotenia
108
6.3  
Hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti
111
6.3.1  
Definícia kvality zdravotnej starostlivosti
112
6.3.2  
Systémový prístup k definícii kvality
112
6.3.3  
Štruktúra, proces a výsledok ošetrovateľskej starostlivosti
116
6.3.4  
Relativita určenia kvality
117
6.3.5  
Meranie kvality
118
6.4  
Mapy starostlivosti
122

125
128
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020