Lucia Dančišinová


CITÁCIA AKO INTERTEXTUÁLNY ZNAK V AKADEMICKOM DISKURZEISBN 978-80-555-1702-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6

12

17

22
4.1  
Cudzí text v kontexte vlastnej práce
27

30

33

35

38
8.1  
Formálna definícia citácie
43
8.2  
Integrálne verzus neintegrálne citácie
46
8.3  
Citácie a uvádzajúce slovesá (reporting verbs)
51

  

60
62
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020